Grönland - en studie i dynamisk självstyrelse

Grönland - en studie i dynamisk självstyrelseutveckling

Rapporten är den fjärde i en serie på sammanlagt fem från det av ÅSUB ledda nordiska forskningsprojektet ”Regionalt ansvar eller statlig kraftsamling – om de nordiska autonomiernas potential och innovativa kapacitet i regional utveckling”.

Projektet omfattar de fyra nordiska öarna Åland, Färöarna, Grönland och Bornholm. Den första rapporten gällde Åland, den andra Färöarna, den tredje Bornholm - och nu kommer alltså Grönlandsrapporten. I forskningsprojektets kommande huvudrapport presenteras de viktigaste konklusionerna med avseende på de fyra öarnas institutionella kapacitet och ekonomiska utvecklingskraft. Slutsatser om vilka lärdomar som kan dras för den bredare nordiska regional- och innovationspolitiken lyft också fram.

I denna rapport är fokus satt på den grönländska samhällsekonomin och dess långsiktiga utvecklingsproblem och -möjligheter. Rapporten behandlar även de senaste decenniernas starka dynamik i den grönländsk-danska självstyrelsemodellen. Av särskilt intresse är att Grönland gått in för en näringspolitisk strategi där ett vidgat politiskt ansvar ses som en förutsättning för att utveckla den innovationsförmåga och ekonomiska kapacitet som krävs för att möta de utmaningar som dagens allt mer globaliserade ekonomi reser. En gemensam dansk-grönländsk kommission för utvecklingen av självstyrelsen har också nyligen lagt fram en plan med sikte på en kraftfull utveckling av självstyrelsens ansvar - inkluderande bl a övertagande av domstolsväsendet, familje- och arvsrätten, immigrationsrätt, delar av utrikespolitiken, gränskontroll, företags- och revisionslagstiftningen, finanstillsynen m.m.

I rapporten analyseras förutsättningarna för att denna strategi skall lyckas med tanke på Grönlands stora ekonomiska beroende av såväl direkta som indirekta danska statsbidrag. Danmark avstår nämligen från alla skatteintäkter från Grönland då ju självstyrelsen sedan gammalt har full egen beskattningsrätt. Trots detta uppbär Grönland en klumpsumma fritt till förfogande från den danska staten på dryga 3 miljarder DKK/år. Man erbjuds därtill annan statlig service och olika typer av subventioner till en kostnad på mellan en halv och en miljard DKK årligen.

Forskningsprojektet är finansierat av det nordiska ministerrådet (NMR, närings- och regionalministrarna) i Köpenhamn. En viktig partner är även regionalforskningsinstitutet Nordregio i Stockholm som ställer kvalificerade forskarresurser till projektets förfogande. Samtliga projektrapporter kommer också att publiceras parallellt av Nordregio och ÅSUB.

Huvudansvaret för arbetet bakom och författandet av grönlandsrapporten har åvilat ÅSUB-anknutne seniorforskaren Agneta Karlsson. Från Nordregio har forskaren Lisa van Well medverkat, framför allt i insamlingen av underlagsmaterial och genomförandet av de intervjuer som rapporten bygger på. Det övergripande ansvaret för projektet har ÅSUBs direktör Bjarne Lindström.

Hela rapporten kan du läsa här.