Halvtidsutvärdering Ålands mål 3 program

De nuvarande strukturfondsprogrammen löper 2000-2006 och evalueras rutinmässigt halvvägs under programperioden. Dessa halvtidsutvärderingar ska studera de första resultaten av strukturfondsinsatserna och analysera om programmets inriktning fortfarande är relevant. Samtidigt undersöks om målsättningarna som satts upp för programmet uppnåtts, och om genomförandet av programmet organiseras och administreras på ett effektivt sätt.

Halvtidsutvärderingen av Ålands Mål 3-program har utförts av Nordregio och ÅSUB. Nordregio har varit huvudleverantör och ÅSUB underleverantör. Utvärderarna har arbetat parallellt med halvtidsutvärderingen av Ålands Mål 2- och Mål 3-program. Vi har därför kunnat dra nytta av en viss ömsesidighet i analysen.

Mål 3-programmets övergripande mål är att stärka arbetsplatsernas och företagens konkurrenskraft genom att bidra till utvecklingen av en mer kompetent arbetskraft på Åland. Detta mål gäller såväl formell som informell kompetenshöjning. Dessutom ingår målet att minska antalet personer som riskerar att marginaliseras på arbetsmarknaden.

För att uppnå målen i Mål 3-programmet har två strategiska satsningsområden identifierats: kompetensutveckling och integration på arbetsmarknaden. Kompetenssatsningen har två konkreta åtgärder: utbildning i arbetslivet samt ett system för systematisk och långsiktig kompetenshöjning. Total har alltså programmet tre åtgärder som är samlade under begreppet Kompetens i arbetslivet genom livslångt lärande.
Programmet har tre övergripande mål:
Medverka till uppbyggnaden av ett system för kompetenshöjning som motsvarar ca 50 procent av behoven på den åländska arbetsmarknaden.
Att engagera ca 590 personer i vidareutbildning för att öka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
Att engagera ca 240 personer ur utsatta grupper i aktiva arbetsmarknadsintegrationsprojekt och att hälften av dessa ska ha gått vidare till den öppna arbetsmarknaden eller till utbildning efter avslutat projekt.

Den mest centrala positiva aspekten som lyfts fram vid intervjuerna är att företagen och organisationerna har fått möjlighet att genomföra en mer långsiktig, skräddarsydd kompetensutveckling och därmed mera genomgripande förändringar. Mål 3-programmet har enligt de projektansvariga bidragit med bredare och djupare kartläggningar och mera långsiktiga och djupgående kompetensinsatser än vad som hade varit möjligt utan programmet. Programmet har också bidragit till organisatoriska och strukturella förändringar inom företag och organisationer.

I projektintervjuerna lyfts även kvalitativa mål fram som att stärka och utveckla ledarskapet, att utveckla arbetsmetoder samt att höja kvaliteten i produktionen. Men även ökat internt samarbete och inflytande, förbättrad intern kommunikation samt minskad risk för utbrändhet och sjukfrånvaro betonas. Projektägarna är över lag positiva till projektens betydelse men man upplever att det är svårt att passa in utbildningsinsatserna inom den ordinarie verksamheten på grund av tidsbrist.

En positiv effekt av EU programmen har varit den form av institutionellt lärande som har skett inom administration och förvaltning. Det systematiska användandet av indikatorer och uppföljning har uppskattats och överförts till andra programområden. Modellen med beredningsgrupp har också upplevts som positivt och har inneburit att andra fora för erfarenhetsutbyte har kommit till stånd.

Utvärderingsgruppen har presenterat följande övergripande rekommendationer för programmets vidare genomförande:

Genomför en förnyad SWOT-analys där sjöfartens strukturella utmaningar och externa hotbilder mot denna nyckelnäringen integreras bättre i analysen.
Genomför omedelbart den utlovade kartläggningen av det åländska systemet för kompetenshöjning. Involvera icke-åländska aktörer i detta arbete.
Behåll dagens struktur med tre åtgärder och en fördelning av ESF-medel på 30 procent-40 procent-30 procent. Eftersträva emellertid om det behövs ett mer aktivt samarbete med kvalificerade utbildningsinstitutioner i Ålands omedelbara för att få kartläggningen av Ålands system för kompetenshöjning genomförd.
Se till att få en tydlig förståelse av intresseorganisationernas roll och ansvar när det gäller rådgivning om eller att driva bra projektidéer så att onödiga konkurrenssituationer inte uppstår i projektgenereringsfasen.
Möjliggör för att landskapsstyrelsen kan fungera som projektägare. Överväg att separera programadministrationen till en egen enhet om jävsproblematiken kräver det.
I det åländska Mål 3-programmet har inga egna indikatorer fastställts för antal deltagare i åldersgruppen 55-64 år. En sådan indikator bör introduceras.
Eftersträva också att inarbeta som resultatmål hur många deltagare som deltar i fler än ett utbildningstillfälle inom Mål 3 projekten.

Hela rapporten kan du läsa här.