Konjunkturläget hösten 2007

Ny rapport från ÅSUB:

Konjunkturläget hösten 2007
Den globala tillväxten förväntas mattas något under de närmaste två åren men når ändå upp till cirka 4,5 procent nästa år för att sedan dämpas år 2009. Farhågor kvarstår dock i och med en alltmer spekulativ global finansmarknad med allt högre belånade aktörer, den amerikanska bolånekrisens återverkningar, USA:s handelsunderskott och en sjunkande dollar, säger Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB). Vi räknar med en fortsatt god men avmattad tillväxt i både Finland och Sverige. Inflationen kommer dock att stiga i båda dessa länder.

I den åländska ekonomin råder fortsättningsvis högkonjunktur, men den mattas något under de närmaste 12 månaderna. BNP-tillväxten på Åland var enligt preliminära siffror 3,8 procent 2006 och hamnar enligt ÅSUB:s prognos på 4,8 procent 2007; den starkaste under 2000-talet. Nästa år dämpas tillväxten och hamnar kring 3,4 procent. De åländska börsbolagens goda resultat lyfter BNP-tillväxten i år. 

Inflationen för i år beräknas hamna kring 1,5 procent, och kan komma att stiga till 2,5 procent nästa år. Det ökande inflationstrycket kommer sig av ett högre prisläge i omvärlden, ett högt resursutnyttjande, i synnerhet på en överhettad byggmarknad, stigande livsmedelspriser, höjd alkoholskatt, och av stigande energipriser och högre löner.

Ränteläget under den närmaste 12-månadersperioden blir något högre än vi vant oss vid under de senaste åren. Vi har haft en sjunkande arbetslöshet under året, och sysselsättningsläget ser ut att bli fortsatt gott under den kommande 12-månadersperioden. När det gäller den offentliga ekonomin ser inkomstutvecklingen för landskapet fortsatt stabil ut.

Utsikterna för såväl passagerarrederierna som fraktsjöfarten är relativt goda under den närmaste 12-månadersperioden. En tonnageskattereform och sänkta farledsavgifter är aviserade till 2008. Höjningen alkoholskatterna i Finland och Estland nästa år är förmodligen gynnsamma för intjäningen på passagerarfartygen. ÅSUB räknar med en något mattad men ändå relativt god BNP-tillväxt i Finland och det övriga Norden nästa år, liksom en fortsatt stark tillväxt i det globala handelsutbytet. Detta, i sin tur, ger goda förutsättningar för en fortsatt god tillväxt av fraktmarknaderna.

Även om en stark tillväxt av den åländska ekonomin förutsätter att de stora börsbolagens förädlingsvärde visar en stadig tillväxttakt, är den långsiktiga trenden att sjösektorns och börsbolagens relativa andel av Ålands ekonomi gradvis sjunker. Ser vi tillbaka ett decennium, kan vi konstatera att den jämförelsevis starkaste tillväxten av omsättningen skett utanför börsbolagen, säger Richard Palmer. I synnerhet småföretagen inom byggbranschen och det som kallas ’övriga tjänster’ går bra. Inom industrin är det tvärtom så att de större, teknologiskt avancerade och internationellt orienterade företagen växer snabbare än småföretagen. ÅSUB bedömer att förtroendet hos de åländska hushållen, liksom hos de finländska och svenska hushållen är fortsatt högt, trots stigande räntor.

ÅSUB konstaterar vidare i sin branschvisa analys att den senaste 12-månadersperioden inneburit goda tider för fiskodlarna, såväl som för spannmåls- och grönsaksodlarna. Branscherna gynnas av en stark efterfrågan och höga exportpriser.

Livsmedelsindustrin har haft en mycket god omsättningstillväxt, främst på exportsidan, under den senaste 12-månadersperioden. Hos den övriga industrin kan vi däremot sammantaget avläsa en betydligt lägre tillväxttakt, även om den skiljer sig mellan den högteknologiska och internationellt inriktade industrin som går bra, och den mer traditionella industrin som växer långsammare.

Byggbranschen är inne i en stark högkonjunktur. De flesta företagen har orderböckerna fyllda för minst 12 månader framåt. Småföretagen i branschen går särskilt bra.

Handeln uppvisar en relativt svag omsättningstillväxt under den senaste 12-månadersperioden. Hotell- och restaurangbranschen har som helhet gått dåligt och lider av allmänt låg produktivitet.

Finanssektorn förutspås relativt goda utsikter trots börsoron. De stigande räntorna kan komma att gynna lönsamheten. Branschen ’övriga tjänster’ kan uppvisa en blomstrande småföretagsamhet och en mycket stark långsiktig volymutveckling. Branschen består av verksamhet inom vitt skilda områden. Här återfinns bland annat städ-, och tvättfirmor, privata läkar- och veterinärpraktiker, advokat-, jurist- och konsultfirmor, mäklare och IT-företag.

IT-branschen har uppvisat en stark växtkraft, även om ÅSUB sätter ett litet frågetecken för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen inom branschen.

Hela rapporten kan du läsa här.

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax