Konjunkturläget hösten 2008

Ny rapport från ÅSUB: KONJUNKTURLÄGET HÖSTEN 2008
Den internationella konjunkturnedgången påverkar oundvikligen Åland. Den utdragna krisen i det internationella finanssystemet och den internationella ränteutvecklingen slår nu indirekt mot de åländska hushållens ekonomi. Ändå bedömer vi att Åland kommer att klara lågkonjunkturen relativt bra, även om utsikterna för de olika branscherna i den åländska ekonomin skiljer sig.

BNP-tillväxten ser för Ålands del ut att bli 5,4 procent år 2007, för att därefter sjunka till -0,8 i år. För 2009 och 2010 förutspår vi en tillväxt på 0,1 respektive 1,1 procent. Den åländska ekonomin är liten och synnerligen känslig för utvecklingen inom sjöfarten och de största bolagen. Den till synes dramatiska förändringen mellan 2007 och 2008, har inte enbart med de allmänna konjunktursvängningarna att göra, utan beror också på att de stora åländska bolagen gick ovanligt bra 2007, att inflationen var låg, och att vi haft en ovanligt hög inflation i år.  

Inflationen på Åland ser enligt vår prognos ut att bli så hög som 4,2 procent i år, för att sedan falla tillbaka till 2,8 procent nästa år och ytterligare till 1,6 procent, 2010. Höjningarna av skatterna på el- och bränsle, och i viss mån alkohol bidrog till ett högre prisläge, men det mesta av den allmänna prisökningen beror på dyrare livsmedel och olja. De korta räntorna kan under den närmaste 12-månadersperioden komma att sjunka tillbaka 0,2-0,4 procentenheter från dagens höga nivåer.

Tillväxten i hushållens reella köpkraft har avstannat till följd av den accelererande inflationen och de stigande räntorna under året. Ålänningarna har förhållandevis stora bostadslån. De stigande räntekostnaderna för bolån under 2008 har minskat utrymmet för annan konsumtion.  Vi får räkna med att tillväxten i de åländska hushållens konsumtion stannar av ännu mer nästa år. Vi räknar också med en lägre tillväxt i de åländska hushållens disponibla inkomst 2009-2010 jämfört med 2007-2008, mycket till följd av hushållens relativt höga skuldsättningsnivå.

Arbetslöshetsnivån under den närmaste 12-månadersperioden kommer att bestämmas av flera faktorer. Antalet pensionsavgångar kommer att öka, vilket minskar arbetskraftens volym, samtidigt som antalet utexaminerade också ökar, vilket i sin tur kan komma att öka utbudet på arbetskraft. Samtidigt kommer lågkonjunkturen att begränsa antalet nyanställningar. Vi förväntar oss marginella förändringar vilket skulle innebära att arbetslösheten kommer att kunna hållas på en fortsatt relativt låg nivå under det närmaste året. Den öppna arbetslösheten ökar enligt vår prognos från 2,1 procent i år till 2,3 procent under nästa år.  

Den åländska offentliga ekonomin har haft en gynnsam utveckling under de senaste åren. De senaste tre åren har avräkningsbeloppet till landskapet i genomsnitt ökat med drygt 5 procent per år. För år 2008 beräknas beloppet uppgå till drygt 204,8 miljoner euro. Tillväxttakten förväntas avta från nästa år, och bli under en procent, bland annat till följd av planerade skattelättnader. För år 2009 är förskottet fastställt till 206,6 miljoner euro.

För år 2008 stärks kommunernas driftsekonomi och årsbidrag genom att systemet för landskapsandelar till kommunerna förnyats från innevarande år. Sammantaget uppgår de åländska kommunernas överskott till 3,1 miljoner euro enligt budgeterna för i år.

I det privata näringslivet kommer de flesta företag, oberoende av bransch, nu att möta hårdare tider, bland annat för att kostnaderna för deras lån stiger och det blir svårare att låna till nya investeringar. Till det kommer en överlag sjunkande efterfrågan i ekonomin.   

De åländska passagerarrederierna ser ut att klara nedgången förhållandevis bra, även om man får räkna med lägre vinster i år jämfört med fjolåret. Med lägre bunkerpriser under den närmaste 12-månadersperioden jämfört med 2008, skulle rederiernas marginaler åter öka. Men vi kan komma att få en svagare utveckling av godstransportvolymerna framöver i takt med att lågkonjunkturen fördjupas, och tillväxten i handeln minskar. 

Vi utgår från att om den nya tonnageskattelagen och övriga åtgärder i stödpaketet till sjöfarten införs nästa år kommer det att i någon mån förbättra konkurrenssituationen för de åländska rederierna, även om vi i nuläget inte exakt vet vad den innebär. Positivt för näringen är också de långsiktiga löneavtalen, och den sammantaget goda tillväxten i passagerarvolymerna.

Bland de landbaserade näringarna förväntar vi oss att bank- och försäkringssektorn kommer att få se en ytterligare krympande lönsamhet. De åländska bankernas resultat under innevarande och nästa år kommer med all sannolikhet att bli ännu sämre än man väntade sig för bara någon månad sedan.  För att finansiera sin egen verksamhet måste bankerna själva låna pengar vilket under den rådande osäkerheten på finansmarknaderna blivit mycket dyrt. Detta i sin tur innebär att det även blir svårare och dyrare för kunderna – de åländska företagen och hushållen – att låna pengar, vilket sänker aktivitetsnivån och efterfrågan i ekonomin.

Vad gäller övriga branscher kan vi notera att livsmedelsindustrin enligt vår prognos kommer att uppvisa en avmattning i omsättningens tillväxt under 2008 och första halvan av 2009. I våras var tongångarna i branschen optimistiska. Utsikterna ser fortsättningsvis rätt ljusa ut för den åländska livsmedelsindustrin, trots allmän lågkonjunktur.

För den övriga industrin ser det enligt vår prognos ut som om styrkan i den uppåtgående trenden i omsättningen skulle mattas av i takt med konjunkturnergången under andra hälften av detta år och början av nästa.

Också konjunkturen i byggsektorn kommer att mattas något. Nedgången på Åland kommer dock att dämpas av att några större offentliga byggprojekt pågår under perioden. Tillväxten i egnahemsbyggandet och hushållens renoveringar kommer dock att vara svag så länge låneräntorna är höga.

Inom handeln förväntar vi oss att lågkonjunkturen i första hand kommer att märkas inom detaljhandeln och då särskilt inom sällanköpshandeln, även om vi där kan få se sänkta priser. Effekterna av lågkonjunkturen på tillväxten i dagligvaruhandeln kommer i någon mån att under 2009 motverkas av lättnaden på beskattningen av livsmedel som införs om ett år.

Vår prognos visar en försvagad (säsongsrensad) tillväxt för hotell- och restaurangbranschen under den kommande 12-månadersperioden.

För de expansiva branscherna övriga tjänster och IT (som överlappar varandra) ser den extrema tillväxttakten i omsättningen enligt de senaste siffrorna och enligt vår prognos ut att mattas av under den kommande 12-månadersperioden.

Hela rapporten kan du läsa här.