Konjunkturläget hösten 2009

• Botten är nådd i den globala ekonomiska krisen men återhämtningen blir utdragen och kommer att kantas av stor osäkerhet, vilket betyder att Finlands ekonomiska återhämtning kommer att vara långsam och utdragen. Detta i sin tur innebär att Åland får räkna med eftersläpande negativa, indirekta effekter, exempelvis i form av en minskad avräkningssumma under flera år framöver.     
• Ålands BNP beräknas krympa tre år i följd; -0,7 procent 2008, och -5,8 procent i år samt -2,7 procent år 2010. Utan utflaggningar av fartyg från Åland hade BNP-tillväxten varit svagt positiv under dessa år.  
• Inflationen beräknas fortsättningsvis vara låg och hamna på cirka 0,0 procent i årsgenomsnitt 2009, för att därefter stiga till 1,4 procent 2010, och räntorna blir fortsättningsvis låga under 2009 och början av 2010.
• Arbetslösheten stiger till 2,7 procent på årsbasis i år, och stiger under 2010 till 3,3 procent och 3,0 år 2011.
• Hushållen gynnas i den utsträckning momssänkningen på livsmedel och restaurangmat slår igenom i konsumentledet, och av det låga ränteläget, men missgynnas av sänkta priser på sina tillgångar och sämre aktieutdelning.
• Landskapets inkomster minskar under de kommande åren. För 2008 har avräkningsbeloppet fastställts till 199,3 miljoner euro och år 2009 beräknas den sjunka till cirka 170 miljoner euro. Också den så kallade flitpengen för år 2008 förväntas minska avsevärt.
• Vi bedömer att det försvagade ekonomiska läget förmodligen har fått kommunerna att ompröva viktiga inkomst- och utgiftsposter år 2009. Kommunernas uppskattningar av skatteinkomsternas utveckling och de planerade investeringarna har antagligen skrivits ner i förhållande till deras budget för år 2009.
• Minskningen av den offentliga sektorns konsumtion kommer att få negativa följder för tillväxten under den närmaste framtiden, eftersom den privata sektorn i nuläget inte kan kompensera för bortfallet från den offentliga sektorn.  
• Det privata näringslivet hade en stark omsättningsutveckling under 2008. Däremot var omsättningstillväxten negativ de två första kvartalen 2009, och enligt prognosen för de därpå följande två kvartalen blir den fortsatt negativ. 
• Färj- och passagerarsjöfartens marginaler fortsätter att pressas av överkapacitet och hård konkurrens. En gradvis förstärkt svensk krona, relativt låga bunkerkostnader och höjda landpriser på alkohol gynnar intjäningen framöver. Fraktsjöfarten, däremot, har fått känna av nergången kanske mest av alla branscher. Det blir fortsatt kärvt under den närmaste 6-månadersperioden, i väntan på att de finländska och internationella exportmarknaderna återhämtar sig.
• De åländska bankerna har än så länge klarat sig relativt bra genom finanskrisen. Man har inte varit direkt exponerade mot dåliga lån och krisbranscher. Det förväntat låga ränteläget ger ett lägre räntenetto trots volymökning på inlåning och utlåning.
• Vi bedömer att för att försäkringsverksamheten skall återvända till tidigare lönsamhetsnivå, krävs en ytterligare stabilisering av det finansiella systemet, och för sjöförsäkringar en återgång till normal tillväxt i internationella frakter.
• Livsmedelsindustrin har haft en negativ omsättningstillväxt, medan krisens verkningar på övrig tillverkningsindustri har varit mer begränsade än man kunnat befara. I dagsläget ser branschen ut att ha klarat sig genom det mest kritiska skedet.
• Hotell- och restaurangbranschen ser ut att ha gått bra under sommaren, och kommer nästa sommar att få en viss draghjälp av den sänkta restaurangmomsen.
• Företags- och personliga tjänster som varit tillväxtdrivande i den åländska ekonomin har påverkats negativt av nergången i finanskrisens spår. Omsättningstillväxten mattades av redan under 2008. Branschen får räkna med en försämrad omsättningsutveckling under 2009 jämfört med 2008.
Hela konjunkturrapporten kan du läsa här.

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax