Konjunkturläget våren 2011

Det ekonomiska läget fortsatte under förra året att förbättras, globalt och i synnerhet i vårt närområde. Men det är en splittrad bild som framträder när man försöker göra en helhetsbedömning av konjunkturen under 2011. Återhållsamt positiva förväntningar präglar det privata näringslivet, och budgetåtstramningen av den offentliga ekonomin mildras något.

Utflaggningarna av färjtonnage, ojämn vinstutveckling och enskilda företags bokslutsdisponeringar har inneburit tvära kast i Ålands BNP under de senaste åren. Enligt våra preliminära beräkningar repade sig BNP-tillväxten 2009 efter en djup nergång året innan och nådde 2,9 procent. Tillväxten för 2010 beräknas bli –0,2 procent, och små förändringar förväntas för innevarande år (2011) då vi räknar med att den ekonomiska tillväxten stannar på 0,0 procent. Därefter räknar vi med en liten positiv tillväxt på 1,0 procent för år 2012.

Inflationen (KPI) beräknas hamna på 3,4 procent i årsgenomsnitt 2011, för att därefter sjunka till 2,8 procent 2012. Räntorna fortsätter att stiga, så att 3-månaders euriborräntan i år hamnar på ett årsgenomsnitt på 1,5 procent, för att 2012 stiga till 2,3 procent och 2013 till 3,0 procent.

Antal arbetsplatser inom den privata sektorn på Åland förväntas öka med 1,2 procent. Arbetslösheten väntas sjunka till 2,8 procent i år, och sjunker tillbaka ytterligare till 2,3 procent 2012.

Privatkonsumtionen ökar svagt och dämpas av stigande räntor, vinterns höga energipriser och låga reallöneökningar.

Avräkningsbeloppet från den finländska statsbudgeten för år 2009 blev knappt 197,5 miljoner euro, och beräknas sjunka till ca 180,8 miljoner euro för år 2010. För år 2011 har budgeterats för 188,6 miljoner euro, och för 2012 199 miljoner. Skattegottgörelsen för 2009, som tas upp i 2011 års budget, har fastställts till 19,8 miljoner euro. Den skattegottgörelse som baseras på 2010 och 2011 års skatteinkomster beräknas sjunka till runt 14 respektive 10 miljoner euro.

Kommunernas skatteintäkter och landskapsandelar beräknas sammantagna öka med blygsamma 0,7 procent år 2011.

TABELL 1: Nyckeltal        
  2009* 2010* 2011P 2012P
BNP, årlig procentuell tillväxt 2,9 -0,2 0,0 1,0
Arbetslöshet, (öppen, procent) 2,7 3,1 2,8 2,3
Inflation (KPI, årlig procentuell förändring) 1,0 1,9 3,4 2,8
P) Prognos *) Preliminära BNP-uppgifter

Försiktig optimism i det privata näringslivet

En övervägande del av det privata näringslivet väntar förbättrade konjunkturutsikter under året. Man är positiv vad gäller möjligheterna att expandera och om lönsamhetens utveckling och försiktigt positiv om personalstyrkans och omsättningens utveckling.

Färj- och passagerarrederierna pressas av hård konkurrens och stigande bunkerkostnader. Svenska kronan håller sin starka ställning trots internationell osäkerhet, vilket gynnar intjäningen. Större delen av den åländska torrlastsjöfarten är chartrad av finländsk och svensk pappersindustri, vilket ger säkerhet under året. Fraktkostnaderna för olja stiger rejält under året vilket gör att tankerverksamheten repar sig. Transportsektorn som helhet är optimistisk inför den kommande 12-månadersperioden.

Den del av primärnäringarna som bedrivs bolagsform förväntar sig överlag ännu en stagnerande 12-månadersperiod framöver.

Livsmedelsindustrins omsättning ökade 2010, och man förväntar sig att konjunkturen om ett år kommer att vara ännu bättre än den är idag. Även den övriga tillverkningsindustrin förväntar sig att 2011 skall bli bättre än 2010.

Byggbranschens förväntningar inför den närmaste 12-månadersperioden är återhållsamt positiva. De större företagen håller tack vare storskaliga projekt sin verksamhet igång, medan vi räknar med att mindre företag med inriktning på byggande och renovering av egnahemshus möter en trög marknad under året.

Handeln tog i fjol igen förlorad mark, och vi kan förvänta oss en fortsatt positiv men avtagande tillväxt av omsättningen under innevarande år. Ett visst uppdämt behov av kapitalvaror hos hushållen gynnar branschen.

Hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en svag omsättningsutveckling under 2011 i förhållande till 2010, men branschföretagen är själva mer optimistiska om lönsamheten och personalutvecklingen.

Bankerna återhämtar sig fortsättningsvis efter finanskrisen och de får räkna med ett fortsatt relativt lågt räntenetto under innevarande år. Kreditefterfrågan ser, trots stigande räntor, ut att bli hyfsad under 2011. Försäkringsbolagen pressas av hård konkurrens, internationell osäkerhet, och får på ett par års sikt räkna med ökade administrationskostnader i samband med implementeringen av nya internationella regelverk. Finansbranschen som helhet ser i ändå mycket mer positivt på konjunkturutsikterna för 2011, än man gjorde för ett år sedan.

Företagen inom företagstjänster (inkl. IKT-företag) är överlag positiva angående konjunkturen under den kommande 12-månadersperioden och man räknar med att kunna expandera sin verksamhet, och även med en något förbättrad lönsamhet.

Branschen personliga tjänster tror på en bättre konjunktur för den bransch inom vilken man verkar, och på en expansion av det egna företaget i förhållande till 2010, och man förväntar sig en klart bättre omsättning och lönsamhet 2011 än 2010.

För att läsa hela rapporten klicka här

En bildpresentation av rapporten finns bifogad nedan.

 Publicerad 20.04.2011

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax