Konjunkturläget våren 2013

Förhoppningsvis bottnar den ekonomiska nedgången detta år

Paniken från förra året har lagt sig, men oron består och det är troligt att vi får vänta ytterligare ett par år på en verklig uppgång i den globala konjunkturen. Nedan följer konjunkturprognosen för Åland våren 2013 i korthet.

•    Vi räknar med att den ekonomiska nedgången i eurozonen, inklusive Finland och även i Sverige, bottnar detta år. Men vi ser fortsatta risker i första hand i en svag inhemsk efterfrågeutveckling och export och inte minst i den höga arbetslösheten och den fortsatt osäkra statsfinansiella situationen i de sydeuropeiska krisländerna. Världshandeln återhämtar sig – men långsamt.    

•    Enligt preliminära beräkningar var Ålands BNP-tillväxt 2012 negativ; -2,4 procent. Vi räknar med att den årliga ekonomiska tillväxten återhämtar sig något i år och landar på 0,5 procent för att därefter stiga ytterligare till 2,6 procent år 2014.   
•    Inflationen (KPI) beräknas hamna på 1,8 procent i årsgenomsnitt för 2013 och hålla sig på samma nivå även 2014.
•    Oljepriset ser enligt vår prognos ut att lägga sig strax under 2012 års nivå, vilket skulle motsvara USD 110/fat för Brentolja.
•    Arbetslösheten väntas öka till i snitt 3,6 procent i år för att nästa år falla tillbaka något (3,4 procent).
•    Privatkonsumtionen och hushållens köpkraft ökar endast svagt under året.
•    Avräkningsbeloppet från den finländska statsbudgeten beräknas för 2012 uppgå till runt 205 miljoner euro. För 2013 har förskottet fastställts till 211,9 miljoner euro och enligt vår prognos stiger det därefter år 2014 till 215-220 miljoner euro.
•    Skattegottgörelsen förväntas uppgå till 7,5 miljoner euro för år 2012 och långsamt minska för åren 2013 och 2014
•    Kommunernas skattefinansiering beräknas minska med 0,6 procent år 2013.
•    En övervägande del av det privata näringslivet förutspår förbättrade konjunkturutsikter under året. Man är försiktigt positiv vad gäller möjligheterna att expandera, om omsättningens och lönsamhetens utveckling och om personalstyrkans och investeringarnas utveckling.
•    Färje- och passagerarrederierna kan få marginellt lägre bunkerkostnader i förhållande till fjolåret. Svenska kronan håller sin starka ställning, vilket gynnar färjerederiernas intjäning. Momshöjningen som trädde i kraft i år kan genom fördyringen av konsumtionen i Finland och på Åland delvis dämpa tillväxten av färjeresenärer och inresande västerifrån. Sänkt företagsskatt och höjda acciser på alkohol och tobak gynnar näringen och ombordförsäljningen från och med nästa år.  
•    Den internationella sjöfarten befinner sig fortfarande i ett mycket ansträngt läge, men ledande index antyder att en svag återhämtning kan vara på gång. Den åländska torrlastsjöfarten förväntar sig oförändrade eller något bättre verksamhetsförutsättningar under året. Fraktraterna för maritima oljetransporter stiger marginellt under 2013 och US-dollarn förstärks mot euron vilket gynnar tankerverksamheten. Företagen inom landtransportsektorn förväntar sig en försvagad konjunktur under året.
•    Den del av primärnäringarna som bedrivs i bolagsform förväntar sig en förbättrad 12-månadersperiod framöver.
•    Inom livsmedelsindustrin förväntar man sig att omsättning och investeringar om ett år kommer att vara bättre än idag, men man tror att personalen kan komma att minska. Den övriga tillverkningsindustrin tror på förbättrade utsikter överlag under 2013.
•    Byggbranschen förväntar sig mest försämrade verksamhetsförutsättningar under den närmaste 12-månadersperioden. Det gäller i synnerhet omsättningen som förväntas mattas av under innevarande år.       
•    Handeln förväntar sig en försvagad omsättning och lönsamhet under innevarande år, men också ökande investeringar.
•    Hotell- och restaurangbranschen förväntar sig små förändringar i omsättning och lönsamhet, men trots det kan man komma att behöva utöka på personalsidan under året.
•    Bankerna får räkna med ett fortsatt lågt räntenetto och svag tillväxt av kreditefterfrågan under innevarande år. Försäkringsbolagen har drabbats av sänkta försäkringsvärden och höjda återförsäkringskostnader. Finansbranschen som helhet tror på närmast oförändrade utsikter för branschen under året, men ma.n har ändå ett litet hopp om att kunna expandera det egna företaget.
•    Företagen inom branschen företagstjänster, inklusive IKT-företag, är sammanvägda återhållsamma angående konjunkturen under 2013. Omsättningstillväxten och lönsamheten ser ut att bli svag under året. 
•    Liksom för ett år sedan råder en positiv stämning i branschen personliga tjänster (som rymmer allt från tvätterier till företag inom internetspel). Vår kompletterande analys som bygger på registerdata säger att små förbättringar är att vänta när det gäller omsättnings- och personaltillväxt.  
 

Hela konjunkturrapporten kan du läsa här.

 Publicerad 27.3.2013

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax