Konjunkturläget våren 2016

Positiv BNP-tillväxt trots krympande offentlig sektor. Barometern något högre än vanligt  

 

Stämningen i det privata åländska näringslivet är sammantaget positiv och totalindex ligger över genomsnittet för 2000-talet, enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer. Alla indikatorer som speglar förväntningarna ger positivt utslag. Företagen sammanvägda tror på förbättrad lönsamhet, en större personalstyrka och möjligheterna att expandera det egna företaget under det kommande året. Denna relativt ljusa bild tecknas dock mot bakgrund av hotet om avveckling av chipstillverkningen. I skrivande stund har inget konkret framkommit om planerna för fabriken, varför ÅSUB byggt sin prognos på antagandet att fabriken blir kvar under innevarande år. Vi räknar med att BNP-tillväxten blir positiv 2016 och 2017, trots att den offentliga sektorns volym minskar.

Positiv BNP-tillväxt trots krympande offentlig sektor

BNP-tillväxten i den åländska ekonomin 2013 var 2,6 procent och enligt preliminära beräkningar 1,5 procent 2014 (se figur nedan). För 2015 räknar vi med 2,1 procents tillväxt, för innevarande år 1,4 procent och för 2017 en ytterligare försvagning till 1,0 procent. En förväntad minskning av den offentliga sektorns volym (-0,7 procent 2016 och -0,9 året därpå) bidrar till avmattningen.

Figurens centrala information kommenteras i texten. 

Vi får en långsamt stigande prisnivå innevarande och nästa år. Inflationen (KPI) beräknas hamna på 0,4 procent i årsgenomsnitt för 2016, och stiga till 1,2 procent 2017, i takt med att råoljepriserna stiger och resursutnyttjandet ökar. Vi räknar med ett genomsnittspris på cirka USD 38 per fat för råolja (Brent) i år och USD 46 per fat 2017. 

Svenska kronan stärks något i förhållande till euron och lägger sig nära långtidsmedelkursen under året (SEK 9,25 för i euro). Detta innebär en liten positiv nettoeffekt för turismen och övriga exportörer.  

Arbetslösheten väntas i år sjunka tillbaka något, till 3,6 procent, jämfört med föregående år för att nästa år (2017) sjunka ytterligare något (till 3,5 procent).

De åländska hushållens inkomstutveckling har varit ofördelaktig efter finanskrisen 2008. Tillväxten av hushållens disponibla inkomst har undr dessa år mycket nära följt den finländska, vilket är en faktor bland flera som visar på att ramarna för utvecklingen av välfärden på Åland är desamma som för hela Finland. En svag löneutveckling under 2016–2017 förväntas sänka tillväxten av hushållens köpkraft och den privata konsumtionen.

Befolkningsutvecklingen har i det långa perspektivet varit mycket god på Åland.Under tiden efter finanskrisen 2008 fram till 2014 var Ålands befolkningstillväxt lika snabb som Sveriges och betydligt snabbare än Finlands. Ålands befolkning har ökat från 0,49 procent av Finlands år 1995 till 0,53 procent från och med 2011. Förra året innebara en kraftig nergång i tillväxten (+67 personer), men vi räknar med en återgång till nära normala nivåer för tillväxten i år (100-150 personer).

Tabellens centrala information kommenteras i texten. 

Den offentliga ekonomin 

Summan av avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen till landskapet beräknas i år (2016) bli runt 230 MEUR och summan som betalas ut 2017 beräknas bli ca 233 MEUR. Kommunernas skattefinansiering beräknas öka med 3,5 procent 2016. Årsbidraget beräknas vara 9,2 MEUR 2016. Endast tre av 16 kommuner budgeterar ett positivt resultat.

Förväntningarna inom det privata näringslivet

Sammanvägningen av svaren från de 262 företagen som besvarade vår konjunkturenkät om konjunkturutvecklingen inom deras respektive branscher visar att 2016 förväntas bli något bättre än 2015. Särskilt positiv är man angående möjligheterna att utöka personalstyrkan och förbättra lönsamheten.    

Färjerederierna gynnas av ännu ett år av lägre än väntade bunkerkostnader. Sammanvägda tror de på en oförändrad konjunktur under året. Sjö- och landturismens andel av näringslivets förädlingsvärde sjönk 2013-2015 med 0,5 procentenheter till 27,2 procent.

Fraktraterna för sjötransporter sjönk under hösten. Bland torrlastrederierna tror nu de flesta ändå på i stort sett oförändrade eller något bättre affärsförutsättningar under året. Ledande index för tankerverksamheten visar på en svag marknadsutveckling under 2015 men indikatorerna är nu på väg uppåt, vilket gynnar nysatsningarna inom området.

Landtransportsektorn tror sammanvägd att den kan komma att minska sin storlek under året.

Den del av primärnäringarna som bedrivs i bolagsform hade en god omsättningsutveckling 2014-2015 och förväntar sig en något förbättrad lönsamhet under det kommande året. Nysatsningar inom branschen ger en utökad personalstyrka.

Inom livsmedelsindustrin är utsikterna blandade och tonläget mer pessimistiskt än vanligt. Oklarheten kring chipstillverkningens framtid gör att stor osäkerhet råder inom branschen. Våra modellberäkningar visar att om halva chipstillverkningen läggs ner skulle ett åttiotal arbetsplatser försvinna från den åländska arbetsmarknaden.

Den övriga tillverkningsindustrin är en stabil verksamhet och är enligt barometern något mer positiv än vanligt i synen på det kommande året. 

Inom vatten och el ligger totalindex under det egna genomsnittet och man förväntar man sig en sämre lönsamhet under året.  

Byggbranschen förväntar sig sammantaget inga stora förändringar under den kommande 12-månadersperioden. En nergång i bostadsbyggandet gör ändå att man förväntar sig en minskad omsättning.

Handelsbranschen rymmer tunga undersektorer som handel med drivmedel och postorderverksamhet vilka starkt påverkar helhetsbedömningen. Omsättningsutvecklingen sammantaget var mycket svag under 2015 och förväntas förbli så under 2016. De sammantagna förväntningarna ligger något under det normala.

Förväntningarna inom hotell- och restaurang har blivit mer positiva under de senaste fem åren. Omsättningstillväxten var stark 2015 och man förväntar sig en förbättrad lönsamhet under 2016.

Finansbranschen som helhet har ett starkt år bakom sig, men tror nu på en något sämre lönsamhet för innevarande år. Trots det planerar man att utöka sin personalstyrka under året. En avmattad kreditefterfrågan men fortsatt högt sparande förväntas under den kommande 12-månadersperioden.

Branschen företagstjänster, inklusive IKT-företag, är något mer optimistisk än vanligt om utvecklingen och förväntar sig särskilt att lönsamheten skall förbättras.

Också inom branschen personliga tjänster är stämningen mer positiv än vanligt. Samtidigt visar våra uppgifter om omsättningen att tillväxten var mycket svag förra året. Man tror att 2016 blir bättre och branschen själv förväntar sig bland annat nyrekryteringar och bättre lönsamhet under året.

Hela konjunkturrapporten kan laddas ner här.

Publicerat 14.4.2016

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax