Konjunkturläget våren 2017

En sakta ökande medvind kan anas

Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer är stämningen i det privata åländska näringslivet övervägande positiv. Totalindex ligger för andra året i rad över långtidsgenomsnittet. Liksom för ett år sedan ger alla indikatorer som speglar förväntningarna positivt utslag. Företagen tror på möjligheterna att expandera det egna företaget och öka sin personalstyrka och i synnerhet på en förbättrad lönsamhet.

Trots det relativt positiva stämningsläget växer bruttonationalprodukten (BNP) långsamt, samtidigt som den offentliga sektorn fortsätter att krympa. BNP-tillväxten i den åländska ekonomin 2015 var 1,9 procent enligt preliminära beräkningar. För 2016 räknar vi med 2,0 procents tillväxt, för innevarande år en avmattning till blygsamma 0,5 procent och för 2018 en liten ökning till 1,0 procent. Den offentliga sektorns volym fortsätter att minska (-0,8 procent 2016, -0,4 innevarande år och -1,3 nästa år (2018)).

Inflationen (KPI) beräknas hamna på 1,1 procent i årsgenomsnitt för 2017, och stiga till 1,2 procent 2018.

Vi räknar med ett genomsnittspris på cirka USD 55 per fat för råolja (Brent) i år och USD 60 per fat 2018.

Svenska kronan förväntas stärkas något i förhållande till euron under innevarande och nästa år, vilket skulle gagna näringslivets försäljning till svenska kunder.

Arbetslösheten väntas i år fortsätta att sjunka tillbaka något jämfört med föregående år, till 3,5 procent, för att nästa år (2018) sjunka ytterligare något (till 3,4 procent).

De åländska hushållens inkomstutveckling har hitintills varit svag under åren efter finanskrisen 2008. Trots en förväntat svag löneutveckling detta år förväntas den privata konsumtionen ändå öka något.

Summan av avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen till landskapet beräknas i år (2017) bli runt 249 MEUR och summan som betalas ut 2018 beräknas bli ca 253 MEUR.

Kommunernas nettokostnader beräknas bli 136,0 MEUR, vilket innebär en ökning med 3,0 miljoner euro eller 2,2 procent jämfört med 2016 års budgeter. Endast fem kommuner budgeterar ett positivt resultat.

Det privata näringslivet är mer optimistiskt om de kommande 12 månaderna än man varit på fyra år (se figuren nedan). För tredje året i rad ger ingen av de samlade delkomponenterna i vår konjunkturbarometer utslag åt det negativa hållet.

 

FIGUR. Förväntningarna om utvecklingen under 2015–2017 inom det privata näringslivet

 

Färjerederierna gynnas av fortsatt relativt låga bunkerkostnader. Konjunkturutsikterna för färjesjöfarten är i stort sett oförändrade. En långfristig förstärkning av kronan förväntas ge svenska konsumenter ökad köpkraft vilken kan komma att växlas in i ökat svenskt resande och konsumtion på åländska färjor.

Fraktraterna för transporter till havs har visat en uppåtgående trend sedan början av 2016. Bland torrlastrederierna förväntar sig de flesta i stort sett oförändrade eller något bättre affärsförutsättningar under året. Ledande index för tankerverksamheten visar på en svag marknadsutveckling under 2016 men är i början av året på väg uppåt, vilket om trenden håller i sig, borde gynna nysatsningarna inom området.

Inom landtransportsektorn tror man att konjunkturen kan bli oförändrad eller något sämre under året.

Den del av primärnäringarna som bedrivs i bolagsform och som domineras av fiskodlarna har haft en mycket stark omsättningsutveckling 2014–2016 och förväntar sig en ytterligare tillväxt detta år.

Trots att oklarheten kring chipstillverkningens framtid åtminstone i det korta perspektivet klarnat är utsikterna för femte året i rad något mer pessimistiska än vanligt inom livsmedelsindustrin. Inte desto mindre är man något mer positiv än för ett år sedan, i synnerhet när det gäller omsättningens utveckling.

Inom den övriga tillverkningsindustrin råder en närmast permanent, självsäker optimism. Denna vår är man enligt barometern till och med klart mer positiv än vanligt i synen på det kommande året. Branschen uppvisar en stabil och kontinuerlig tillväxt.

Byggbranschen förväntar sig sammantaget små förändringar under den kommande 12-månaders-perioden. En nergång i bostadsbyggandet gör ändå att man för andra året i rad förväntar sig en fortsatt något minskad omsättning.

I handelsbranschen ryms undersektorer som handel med drivmedel och postorderverksamhet vilka väger tungt i helhetsbedömningen. Omsättningen ökade 2016 från en mycket låg nivå året innan.

Förväntningarna inom hotell- och restaurang visar en trend i positiv riktning under de senaste åren. Omsättningstillväxten var god 2016 och man förväntar sig en förbättrad lönsamhet under 2017.

Bankernas syn på det gångna och kommande året skiljer sig något, men sammanvägda tror man nu på en något bättre lönsamhet under året och planerar att utöka sin personalstyrka. Försäkringsbolagen förväntar sig en i stort sett oförändrad verksamhetsnivå under den kommande 12-månadersperioden.

Branschen företagstjänster, inklusive IKT-företag, är något mer optimistiska än vanligt om utvecklingen och förväntar sig särskilt att investeringarna ska öka under det kommande året.

Inom branschen personliga tjänster ligger förväntningarna på den genomsnittliga nivån. Våra uppgifter om omsättningen visar att tillväxten i branschen var stark förra året. Man är förhoppningsfull om utsikterna för 2017 och förväntar sig bland annat nyrekryteringar och i synnerhet bättre lönsamhet under året.

Hela konjunkturrapporten och en bildpresentation finns tillgänglig nedan.

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax