Konjunkturläget våren 2018

Övervägande positiv stämning - men inget direkt jubel hos företagen 

Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer är det privata åländska näringslivets syn på den kommande 12-månadersperioden övervägande positiv, även om företagen är något mindre positiva nu jämfört med fjolåret i sin bedömning av utvecklingen under det kommande året. Totalindex ligger strax över långtidsgenomsnittet. Liksom för de två senaste åren ger alla indikatorer som speglar förväntningarna positivt utslag. Särskilt starka är förväntningarna om att kunna förbättra lönsamheten och om att öka investeringarna.

Trots det relativt positiva stämningsläget fortsätter BNP att växa långsamt. BNP-tillväxten i den åländska ekonomin 2015 var ändå 3,1 procent, men dämpades enligt våra preliminära beräkningar till 1,9 procent 2016 och blygsamma 0,4 procent förra året (2017). För innevarande år får vi en beräknad ökning till 1,5 procent och för 2019 återigen en avmattning till 1,1 procent. Efter två år av minskande volym förväntar vi oss att den offentliga sektorns volym ökar något 2018–2019, men i långsammare takt än det privata näringslivets.

 

FIGUR: BNP-tillväxt för Åland, Finland och Sverige 2010–2019

BNP för Åland, Finland och Sverige, tjugohundratio till tjugohundranitton

 • Inflationen (KPI) beräknas hamna på 1,1 procent i årsgenomsnitt för 2018 för att sedan stiga till 1,4 procent 2019.

 • Vi räknar med ett genomsnittspris på cirka USD 65 per fat för råolja (Brent) i år och USD 63 per fat 2019.

 • Svenska kronan förväntas på årsbasis försvagas i förhållande till euron under innevarande år till i genomsnitt ca SEK 10 för en euro. Den långsiktiga förstärkning vi tidigare trott på blir långsammare än vi trott. I nuläget tror vi att kronan når sitt långtidsmedelvärde (SEK 9,35 = EUR 1) först om 5–6 år.

 • Arbetslösheten väntas i år öka marginellt jämfört med föregående år, till 3,7 procent, för att nästa år (2019) igen sjunka marginellt (till 3,6 procent).

 • De åländska hushållens inkomstutveckling ser fortsättningsvis ut att bli blygsam samtidigt som skuldsättningsgraden har ökat och ligger högre än det finländska genomsnittet.

 • Summan av avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen till landskapet beräknas i år (2018) bli 252 MEUR och summan som betalas ut 2019 beräknas bli ca 258 MEUR.

 • Kommunernas nettokostnader beräknas bli 137,5 MEUR, vilket innebär en ökning med 1,5 miljoner euro eller 1,1 procent jämfört med 2017 års budgeter.

 • Vi ser en gradvis sammanvägd tilltagande optimism hos det privata näringslivet. För fjärde året i rad ger ingen av de samlade delkomponenterna i vår konjunkturbarometer utslag åt det negativa hållet.

 • På kort sikt är konjunkturutsikterna för färjesjöfarten fortsatt svaga. Den svaga kronan gör att det är svårt att locka svenska resenärer och begränsar köpkraften hos dem som ändå reser och högre bunkerkostnader i förhållande till fjolåret minskar marginalerna.

 • Trots att konjunkturen under den kommande 12-månadersperioden förbättras för den finländska fraktsjöfarten som helhet, förväntar sig aktörerna inom den åländska torrlastverksamheten sammanvägda ingen förbättring. Vårt index för tankerverksamheten visar på en svag marknadsutveckling under 2017 men den kan i takt med en starkare europeisk konjunktur komma att återhämta sig.

 • Konjunkturen för landtransportsektorn förväntas bli oförändrad eller något sämre under året.

 • Den del av primärnäringarna som bedrivs i bolagsform har en stark omsättningsutveckling men tror på försämrad konjunktur detta år.

 • För livsmedelsindustrin är utsikterna positiva angående omsättning och lönsamhet.

 • Den vanligtvis starka optimismen inom den övriga tillverkningsindustrin har dämpats något jämfört med fjolåret och man är enligt vår barometer något mindre optimistisk än vanligt i synen på det kommande året.

 • Branschföretagen inom bygg förväntar sig sammantaget att man bland annat ska kunna expandera det egna företaget och förbättra lönsamheten under den kommande 12-månadersperioden. Byggpriserna var låga under 2017 och ett par storskaliga offentliga bygg- och underhållsprojekt har skjutits upp. Att byggandet av Vårdöbron och Pommern-dockan kommit igång har dock hjälpt upp situationen för vissa företag.

 • Handeln rymmer undersektorer som handel med drivmedel och postorderverksamhet vilka väger tungt i helhetsbedömningen. Branschen tror på små förändringar i förhållande till fjolåret. Men omsättningen ser ut att kunna minska. Förväntningarna om 2018 ligger i linje med genomsnittet för åren 2008–2017.

 • Företagen inom hotell- och restaurang sammantagna förväntar sig en förbättrad konjunktur för sin bransch som helhet under året jämfört med fjolåret och är som helhet något mer positiva än genomsnittligt.

 • Trenden i finansbranschens syn på det gångna och kommande året visar att man blivit gradvis mer positiv. Branschens sammanvägda barometerutslag ligger i år på sitt eget genomsnitt. Man är denna vår något mindre positiv än i fjol men planerar ändå att utöka sin personalstyrka.

 • Branschen företagstjänster, inklusive IKT-företag, hade en stark omsättningsutveckling under fjolåret men är i år något mindre optimistiska än vanligt om utvecklingen. Man förväntar sig ändå en förbättrad lönsamhet under året.

 • För branschen personliga tjänster ligger barometern klart över den genomsnittliga nivån. Våra registeruppgifter om branschens totala omsättning visar att tillväxten minskade förra året. I år är branschen förhoppningsfull om utsikterna för omsättningen, personalstyrkan och investeringarna under 2018.         

Hela konjunkturrapporten våren 2018 finns tillgänglig nedan.

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax