Mariebad - kundundersökning

ÅSUB har på uppdrag av Mariehamns stad och Mariebad gjort en kundundersökning bland Mariebads besökare. Syftet med undersökningen har varit att kartlägga hur nöjda besökarna är med anläggningen, samt inom vilka områden det ännu kan finnas utrymme för förbättring. För att ta reda på detta har kunder intervjuats under maj och juni efter att de besökt anläggningen. Resultatet baseras på intervjuer med 252 besökare som utgående från ett formulär svarat på frågor om Mariebad. Köns- och åldersfördelningen bland de intervjuade motsvarar i stort besöksprofilen bland Mariebads besökare.

ÅSUB har på basen av svaren räknat fram ett nöjdkundindex som anpassats till verksamheten. Mariebad har fått ett nöjdkundindex på 74 vilket är ett mycket bra betyg. Rent generellt har kunderna varit nöjda eller mycket nöjda även med anläggningens olika delområden såsom personalens bemötande och olika faciliteter. På en femgradig skala, där 5 representerar ett mycket bra betyg, har hela nio av 13 olika delområden fått över 4 i medelbetyg.

Personalens bemötande var det område som fick det allra högsta medelbetyget, medan duschutrymmena fått det minst positiva betyget. Dessutom uppgav tre fjärdedelar att de tycker att öppettiderna är bra, medan runt hälften tycker att prisnivån är bra som den är.
För att tydliggöra var det eventuellt finns utrymme för förbättring presenteras andelen svarande som gett ett visst betyg för varje delområde i diagrammet nedan. Om personalens bemötande, motions/träningsbassängen samt trivseln vid Mariebad har inte en enda av de intervjuade gett ett betyg sämre än ”helt ok”. Totalt sett har väldigt få gett betyget dåligt eller mycket dåligt för något av delområdena.

Jämförelser har även gjorts mellan olika grupper av besökare. Inom några delområden har det visat sig finnas signifikanta skillnader mellan grupperna. Mellan män och kvinnor fanns det signifikanta skillnader i åsikterna om duschrummet och ångbastun, där kvinnorna hade gett ett lägre medelbetyg än männen. Bland de olika åldersgrupperna kunde vi hitta säkerställda skillnader i det övergripande nöjdkundindexet. Intressant var att nöjdkundindexet verkade stiga med ålder, men att indexet och medelbetyget för de olika områdena inte alltid gick hand i hand. De som besöker Mariebad fyra gånger per månad eller oftare hade ett högre nöjdkundindex och var mer nöjda med personalen, men gav ett lite lägre medelbetyg för duschutrymmen, bastu och hygien än de som besöker anläggningen mer sällan.
En jämförelse mellan ålänningar och turister visade att ålänningarna hade gett ett lägre medelbetyg än turisterna för omklädnings- och duschutrymmen samt för hygien och städning.
Även förbättringsförslag som kommit fram under intervjuerna finns presenterade i rapporten. Bland förslagen finns allt från att tvålen borde fyllas på oftare till önskan om 50 meters bassäng och hopptorn. Flest kommentarer har duscharna och duschutrymmet fått. Trivselreglerna väcker diskussion, men flertalet bland dem som kommenterat reglerna är positiva. Flera önskar utökade öppettider. Synligare badvakter och ökad anpassning för handikappade och äldre är andra synpunkter som lyfts fram.  När det gäller städningen och hygienen är det främst gällande duschutrymmet som det finns viss kritik.
Mariebad får också mycket beröm av besökarna. ”Jag kommer hit så ofta jag kan, och det skulle jag ju inte göra om jag inte tyckte det var bra” säger en av de intervjuade.
Fritidsnämnden beslöt vid sammanträde den 21.9.2010 om vilka åtgärder som skall genomföras med anledning av undersökningsresultatet. 

Frågor om hur underökningens resultat ska användas besvaras av Maria Hägerstrand-Mattsson (tel. 531 435) medan Katarina Fellman på ÅSUB (tel. 25493) svarar på frågor om själva undersökningen.

Hela rapporten kan du läsa här.

Power Point presentationen kan du läsa här.