Narkotikasituationen på Åland

Bakgrunden till ovan nämnda rapport avviker en del från vad som annars brukar vara fallet. Den är inte ett resultat av ett vanligt uppdrag till ÅSUB. Rapporten är istället ett resultat av ett uppdrag från Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD) riktat särskilt till ÅSUBs medarbetare Jouko Kinnunen. Orsaken till att just Kinnunen fick uppdraget är hans bakgrund som tidigare medarbetare inom FNs drogprogram (UNDCP) där han bland annat medverkat i den första till breda allmänheten inriktade översikten över drogmissbruket i världen (World Drug Report, 1997).

Huvuddelen av innehållet i rapporten utgör det åländska underlaget till en NAD-publikation som torde offentliggöras före årsskiftet. För första gången kommer - tillsammans med de nordiska länderna - de tre självstyrda områdenas (Åland, Färöarna och Grönland) narkotikasituation att presenteras.

Föreliggande rapport visar hur missbruket av droger snabbt har spridit sig till Åland under senare år. Fortfarande är problemen inte lika omfattande som i vissa delar av Ålands närområden, men en klar försämring av situationen är tydligt märkbar. Det är inte heller enbart själva användningen av droger som ökat. Som en direkt följd härav har även behovet av vårdinsatser ökat betydligt. Missbrukargruppen på Åland håller även på att föryngras samtidigt som antalet nya missbrukare stiger.

Det åländska samhället har reagerat på den förvärrande drogsituationen. Flera nya föreningar och nya initiativ har vuxit fram, vilket även har ökat behovet av en bättre samordning. Ålands
landskapsstyrelse har tagit fasta på detta och anställt en projektledare vars uppgift är att koordinera olika preventionsåtgärder. Även kontrollmyndigheterna vittnar om ökat samarbete som lett till betydande resultat.

Samtidigt finns det många öppna frågor och en viss villrådighet råder angående narkotikapolitiken, något som Åland i och för sig inte är ensam om. Det som är specifikt för Åland är det lilla samhällets genomskinlighet, något som gör att den här typen av problem inte kan döljas särskilt länge.

I kapitel 5 har vissa uppdateringar och kompletteringar gjorts sedan pappersversionen publicerades den 26.10.2001.

Mera information om rapporten kan även fås på tel. 25494 eller via e-mail på adressen jouko.kinnunen@asub.aland.fi.

Hela rapporten kan du läsa här.