Rådgivningen vid Ålands Hushållningssällskap - En utvärdering

Utvärderingen av Ålands Hushållningssällskap syftar till att se om de övergripande målsättningarna i resultatavtalet uppnås. Föreningar, förädlingsorganisationer med eller utan egen rådgivning, samt rådgivare på hushållningssällskapet har intervjuats och en enkät har även skickats ut till lantbrukare. Material i form av ekonomiska sammanfattningar och verksamhetsberättelser har också studerats. Ålands Hushållningssällskap (då Delegationen för Ålands lantmannagillen) startade sin verksamhet år 1996 genom att rådgivningsverksamheten utlokaliserades från landskapets jordbruksbyrå. För verksamheten skrevs ett avtal som garanterade dess nettoutgifter och årligen uppgörs ett resultatavtal som anger verksamhetens inriktning.

Hela rapporten kan du läsa här.