Flyttningsrörelsen 2013

Över 200 återflyttare till Åland 2013

Av de 860 personer som flyttade in till Åland 2013 var 220 eller en fjärdedel återflyttare, d.v.s. de var födda på Åland. Detta framgår av den mera detaljerade statistik om flyttningsrörelsen 2013 som ÅSUB nu har publicerat. 

Största delen av återflyttarna kommer från Sverige

Drygt 40 procent av de som flyttade till Åland från Sverige 2013 var födda på Åland, 160 av 380 personer.  Lika många var födda i Sverige och några tiotal i Finland eller utom Norden. Av de 320 inflyttade från Finland var bara knappt 15 procent eller lite över 40 personer återflyttare, medan 250 var födda i Finland. Av de som flyttade in från utomnordiska länder var en ännu mindre andel återflyttare, ett knappt tiotal eller fem procent av de 150 personerna. Nästan 90 procent var födda utanför Norden. 

 

Siffrorna om återflyttare säger inget om hur stor del som återvänder av de ålänningar som någon gång har flyttat bort, utan visar bara andelen av de inflyttade under 2013 som var födda på Åland. Både antalet och andelen återflyttare var något lägre än 2012.

Majoriteten av de utflyttade har tidigare flyttat in

Av de totalt över 700 utflyttade år 2013 var 45 procent födda på Åland och 55 procent på annat håll. De som flyttade till Finland och utomnordiska länder var till övervägande del personer som tidigare har flyttat in till Åland. Av dem som flyttade till Sverige var däremot majoriteten födda på Åland, närmare 60 procent, och knappt 30 procent i Sverige.

 

Se mera detaljerad information i excelfilen Inflyttade och utflyttade 2013 efter födelseland och flyttningsland.

Flyttningen ger underskott för ålandsfödda under 30

Inflyttningen var klart störst i åldern 20–29 år. I denna åldersgrupp var också andelen återflyttade ålänningar högst, 40 procent av de inflyttade. Även bland utflyttarna var 20–29-åringarna den största gruppen. I denna ålder liksom bland de yngre utflyttarna var de infödda ålänningarna i majoritet. De utflyttade som fyllt 30 år var till största delen personer som någon gång tidigare har flyttat in.

Nettoresultatet av flyttningen blev minus 100 för personer födda på Åland, eftersom flera flyttade ut än in. Underskottet uppstod för personer under 30, medan de ålandsfödda som har fyllt 30 blev något flera genom flyttningen. För födda utanför Åland blev det ett plus på 250 personer. Störst var överskottet för barn och unga, men även för personer över 30 blev det ett positivt resultat för denna grupp.

 

Se exakta siffror och flera diagram i filen Inflyttade och utflyttade 2013 efter födelseland och ålder.

Flera kvinnor än män flyttar till Sverige

Något flera kvinnor än män flyttade in, främst beroende på en kvinnomajoritet bland dem som kom från utomnordiska länder. De inflyttade från Finland och Sverige hade en jämn könsfördelning. För flyttningen från Sverige noterar man en majoritet kvinnor bland återflyttarna till Åland, medan de som var födda i Sverige i större utsträckning var män.

De utflyttade hade större kvinnomajoritet, främst genom att flera kvinnor än män flyttade till Sverige. Flyttningsöverskottet blev över 50 för kvinnorna och drygt 90 för männen. Se filen Inflyttade och utflyttade 2013 efter födelseland, flyttningsland och kön.

 

Nästan tre av fyra inflyttade är svenskspråkiga

Över 70 procent av de inflyttade var svenskspråkiga, d.v.s. mer än 600 personer. Av dessa flyttade nästan 360 från Sverige och närmare 240 från Finland. Drygt 80 personer eller 10 procent av de inflyttade var finskspråkiga. De inflyttade med andra språk var 150 personer, 17 procent av samtliga. Sett till födelseort var nästan alla återflyttare svenskspråkiga, och över 60 procent av de inflyttade som var födda utanför Åland.

Av de utflyttade var över 80 procent svenskspråkiga, medan finska och andra språk stod för knappt 10 procent vardera. Flyttningen gav ett nettoresultat på närmare 30 svenskspråkiga, lika många finskspråkiga och drygt 90 personer med annat språk. Se filen Inflyttade och utflyttade 2013 efter flyttningsland och språk.

De svenskspråkiga dominerade inflyttningen i alla åldersgrupper. Bland personerna med andra språk än svenska var en majoritet av de inflyttade över 40 år finskspråkiga, medan nästan tre fjärdedelar av de som var yngre hade andra språk.

 

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax.

Publicerad 2.9.2014