Flyttningsrörelsen 2014

Av inflyttarna är var fjärde född på Åland och två av tre svenskspråkiga

Av de som har flyttat in till Åland de senaste åren är ungefär en fjärdedel återflyttare, d.v.s. de är födda på Åland. Av de 940 inflyttade 2014 har 230 Åland som sin födelseort. Över 700 är födda på annat håll, varav 300 i Finland, 200 i Sverige och drygt 200 utanför Norden. Detta framgår av den mera detaljerade statistik om flyttningsrörelsen 2014 som ÅSUB nu har publicerat.

 

Flera män bland inflyttade födda i Sverige och utom Norden

Av de återflyttade 2014 är över hälften kvinnor och likaså av de inflyttade som är födda i Finland. Bland de inflyttade som är födda i Sverige och övriga Norden samt utanför Norden är majoriteten män. Totalt flyttade det in något flera män än kvinnor, medan könsfördelningen bland de utflyttade är jämn.

 

Återflyttarna en viktig del av inflyttningen från Sverige

Största delen av återflyttarna kommer från Sverige. Bland de inflyttade därifrån är de nästan lika många som de som är födda i Sverige. Också från Finland flyttar det in en hel del personer som är födda på Åland, men i den gruppen dominerar ändå de finlandsfödda stort. Av de som flyttade in från utomnordiska länder 2014 är över 90 procent födda i något land utanför Norden.

Siffrorna om återflyttare säger inte hur stor del som återvänder av de ålänningar som någon gång har flyttat bort, utan visar bara andelen av de inflyttade under 2014 som är födda på Åland.

 

Drygt hälften av de utflyttade har tidigare flyttat in

Knappt hälften av de 700 utflyttade är födda på Åland, lika många kvinnor som män. De som flyttade till Finland och utomnordiska länder är till övervägande del personer som tidigare har flyttat in till Åland. Av de som flyttade till Sverige är däremot majoriteten födda på Åland, 60 procent, medan 25 procent är födda i Sverige. Flyttningsrörelsen gav ett underskott på nästan 100 ålandsfödda. De ökade ändå sitt antal i befolkningen något tack vare att de nyfödda var betydligt flera än de infödda ålänningar som dog. Personer födda utanför Åland fick ett överskott på 340 personer av flyttningsrörelsen, men ett betydande antal avlidna begränsade ökningen av denna grupp till knappt 240.

Se mera detaljerad information i excelfilerna (tabeller och diagram):
Inflyttade och utflyttade 2014 efter födelseland och flyttningsland

Inflyttade och utflyttade 2014 efter födelseland, flyttningsland och kön

70 procent av de inflyttade är svenskspråkiga

Nästan alla återflyttare är svenskspråkiga liksom 60 procent av de inflyttade som är födda utanför Åland. Trots flyttningsunderskottet för infödda ålänningar ger flyttningsrörelsen därför ett nettotillskott av svenskspråkiga. Av de inflyttade 2014 är totalt 660 svenskspråkiga. Av dessa flyttade nästan 380 från Sverige och närmare 260 från Finland. Drygt 80 personer eller knappt 10 procent av de inflyttade är finskspråkiga, medan de inflyttade med andra språk är 200 eller över 20 procent av samtliga. Proportionerna har varit ungefär likadana de tre senaste åren.

 

Bland de utflyttade utgör de svenskspråkiga en större andel och de med övriga språk en mindre andel än bland de inflyttade. Flyttningen 2014 gav ett nettoresultat på 80 svenskspråkiga, 30 finskspråkiga och nästan 140 personer med annat modersmål. Se filen Inflyttade och utflyttade 2014 efter flyttningsland och språk.

De flesta inflyttare är mellan 20 och 30 år

Den klart största gruppen inflyttare är i åldern 20–29 år. I denna åldersgrupp är också andelen återflyttade ålänningar högst, nästan 40 procent. Bland de inflyttade i åldrarna 30–49 är flera födda utanför Norden än i både Finland och Sverige. Även hos utflyttarna finns det flest 20–29-åringar. I denna åldersgrupp liksom bland 10–19-åringar är de infödda ålänningarna i majoritet av de som flyttade ut 2014. De utflyttade som fyllt 30 år är till största delen personer som någon gång tidigare har flyttat in.

 

De svenskspråkiga dominerar inflyttningen i de flesta åldersgrupper. Mellan 30 och 50 är dock de som har andra språk nästan lika många.

 

Se exakta siffror och flera diagram i filen Inflyttade och utflyttade 2014 efter födelseland och ålder.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 8.9.2015