Val

Kandidaterna i kommunalvalet 2011

Drygt 550 kandidater

I årets kommunalval kandiderar 553 personer till de 16 fullmäktigeförsamlingarna, vilket är 50 färre än vid förra valet 2007 och det minsta antalet sedan 1991. Såväl antalet kvinnor som antalet män har minskat med 25. Kvinnorna är nu 234 och männen 319. Det innebär 42 procent kvinnor och 58 procent män, en något ojämnare könsfördelning än i kommunalvalet 2007, men jämnare än vid årets lagtingsval.

Av kandidaterna finns 127 i Mariehamn, 318 på landsbygden och 108 i skärgården. Jämfört med förra valet är kandidaterna färre i alla regioner. Sett i relation till folkmängden ligger Sottunga i topp i och med att de tolv kandidaterna utgör tio procent av befolkningen. I skärgården som helhet är denna siffra fem procent, medan landsbygdens kandidater utgör drygt två procent och stadens kandidater något över en procent av folkmängden i respektive region.

Skärgården har den jämnaste könsfördelningen

Föglö, Lemland och Lumparland är de enda kommuner som har en liten majoritet kvinnor bland kandidaterna, 53 procent. En lika jämn könsfördelning men med en majoritet män har Kumlinge och Vårdö. Allra jämnast är dock könsbalansen i Geta där antalet kvinnor och män är lika stort. Också i Brändö, Hammarland, Kökar, Saltvik och Sund ligger andelen kvinnor och män inom intervallet 40–60 procent. Av regionerna har skärgården den jämnaste könsfördelningen, 45 procent kvinnor och 55 procent män, medan fördelningen i Mariehamn är ojämnast, 39 procent kvinnor och 61 procent män.

 

Minskat antal kandidater i de flesta partier

Av partierna har Liberalerna flest kandidater med 121, följda av Centern med 83. Det största antalet kandidater, 144 stycken, finns dock inom kategorin ”Övriga”, se beskrivning av statistiken. Alla partier har färre kandidater än förra gången utom Ålands framtid som har mer än fördubblat antalet. Också listorna i kategorin Övriga har ökat något. Det bör påpekas att förändringarna till viss del kan bero på att ett partis kandidater i det ena valet ställer upp under partiets namn och i det andra på en lista utan direkt partipolitisk koppling.

Alla partier ställer upp flera män än kvinnor. Socialdemokraterna har den jämnaste könsfördelningen med 48 procent kvinnor och 52 procent män. Kategorin Övriga har ungefär samma proportioner även om andelen kvinnor och män varierar mellan de enskilda listor som ingår här. Också Liberalerna har en relativt jämn balans mellan könen, 45–55. Hos Moderaterna har antalet kvinnor minskat och andelen är nu 38 procent. Inom Centern och Obundna är andelen något lägre än så och även inom Ålands framtid, som dock är det parti där kvinnorna har ökat mest sedan förra valet.

Något yngre kandidater än i lagtingsvalet

Medelåldern för kommunalvalskandidaterna har stigit från 46,4 år vid valet 2007 till 47,4 år vid årets val, men ligger ändå under medelåldern i lagtingsvalet. Kandidaterna i de flesta ålderskategorier har blivit färre. Mest har 40–49-åringarna minskat. 60–69-åringarna är flera än förra gången. Kategorierna 40–49 år och 50–59 år innehåller vardera en fjärdedel av kandidaterna, medan 30 procent av kandidaterna är under 40 år och 20 procent har fyllt 60. Åtta kandidater eller drygt en procent av samtliga är under 20 år. Jämfört med lagtingskandidaterna är en större andel av kommunalvalskandidaterna under 40 och en mindre del 60 år eller äldre. Kvinnornas medelålder är något lägre än männens.

Av regionerna har landsbygden den lägsta medelåldern på kandidaterna, 46 år, och Mariehamn den högsta, 50 år. Av de enskilda kommunerna har Sottunga den högsta genomsnittsåldern, 55 år, och Lumparland den lägsta, 44 år.

Liksom i lagtingsvalet har de Obundna den lägsta medelåldern av partierna, 41,5 år, och den största andelen kandidater under 30 år. Liberalerna ligger högst med 51 år i medeltal och den största andelen som har fyllt 60.

Följande tabeller med tillhörande diagram om kandidaterna finns på ÅSUBs hemsida:

Kandidater i kommunalvalet 2011 efter kön, medelålder och kommun

Kandidater i kommunalvalen 2007 och 2011 efter kön och politisk gruppering

Kandidater i kommunalvalet 2011 efter kommun och politisk gruppering

Kandidater i kommunalvalen 2007 och 2011 efter ålder

Kandidater i kommunalvalet 2011 efter ålder och politisk gruppering

För partiförkortningar och annan information, se Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

 Publicerad 5.10.2011