Trafikolyckor på Åland 2014

Tre dödsfall i trafiken år 2014

Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Uppgifterna baserar sig på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed är troligen antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd underrepresenterade. Underlaget till tabellen sammanstötning med djur härstammar dock från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

År 2014 avled tre personer i trafikolyckor på Åland

År 2014 inträffade enligt polisens statistik 331 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 43 personer (en person skadades allvarligt) och tre personer omkom. Jämfört med år 2013 var detta en minskning i både antalet olyckor och antal skadade samt avlidna. År 2013 var antalet trafikolyckor 380, antalet skadade 56 och fyra omkomna. I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2014 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffade i Jomala, men även i Mariehamn samt Finström inträffar förhållandevis mycket olyckor. Figuren nedan illustrerar utvecklingen av antalet olyckor, skadade samt omkomna på Åland för åren 2009–2014.

Figur 1: Trafikolyckor på Åland år 2009–2014

Årligen inträffar mer än 200 sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor) på Åland. Statistiken över sammanstötning med djur baserar sig på statistik från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, då merparten av viltolyckorna inte rapporteras till polisen. En del av viltolyckorna finns dock med i statistiken över trafikolyckor på Åland. År 2014 inträffade 200 sammanstötningar med djur, i dessa skadades tre personer och i 197 av olyckorna uppstod enbart egendomsskador (år 2013 inträffade 238 sammanstötningar med djur). Tabellen sammanstötning med djur år 2014 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.

Ökat antal olyckor på hösten

Merparten av olyckorna inträffar normalt under vintermånaderna (december–februari), år 2014 inträffade ca 23 procent av olyckorna under vintermånaderna (26 procent år 2013). Däremot har det de senaste åren inträffat en större andel olyckor under hösten, år 2014 inträffade ca 29 procent av olyckorna under höstmånaderna (september–november) jämfört med ca 32 procent år 2013. I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2014 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen år 2009–2014, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer. Intressant är att antalet olyckor på hösten ofta ökar strax före medeltemperaturen minskar, vilket tyder på att det är den första halkan som ställer till det för bilisterna.

Figur 2: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009–2014

År 2014 förekom fem olyckor av typen påkörning av fotgängare, en av olyckorna skedde utanför övergångsställe (en person avled) och fyra av olyckorna skedde på övergångsställe (tre personer skadade). Den vanligaste olyckstypen år 2014 var annan olycka (exempelvis olycka vid backning, viltolycka), med 218 inträffade olyckor av denna typ. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning) med 49 inträffade olyckor. År 2014 var det även olyckor av typen avkörning som stod de allvarligaste olyckorna, med två dödsfall och hela 21 skadade personer (en allvarligt). Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2014 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på olyckstyp.

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2014 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2014 var 418 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2013 var antalet hela 516 personer). Majoriteten (närmare 84 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor. Av de inblandade personerna överstiger andelen skadade 37,5 procent för grupperna moped, cykel samt fotgängare, medan motsvarande andel för bilister är endast sju procent. Anmärkningsvärt är dock att två av de avlidna samt den allvarligt skadade personen färdats i passagerarbil.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2014 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2014 var ca 61 procent av de inblandade män (ca 63 procent år 2013). Sett till antalet skadade skiljer sig dock fördelningen åt mera, år 2014 var hela 53 procent av de skadade kvinnor (år 2013 var mer ca 45 procent av de skadade kvinnor). Sett till ålder var gruppen 18–29 år störst med ca 20 procent av de inblandade personerna år 2014 (ca 28 procent år 2013). Andelen personer under 18 år var år 2014 ungefär tio procent (ca åtta procent år 2013). Omkring elva procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (ca åtta procent år 2013).

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2014 efter kön

Vissa tidsserier och historisk data finns att tillgå som Excel-filer på vår hemsida, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. För mer information om trafikolyckorna i Mariehamn finns det två större rapporter publicerade, Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008 (TRS2009:5) samt Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013 (TRS2014:2).

Frågor om trafikolycksstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 23 december 2015