Trafikolyckor på Åland 2015

Vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom

Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Uppgifterna baserar sig på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed är troligen antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd underrepresenterade. Tabellen sammanstötning med djur innehåller dock statistik från både Polisen och Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

År 2015 avled en person i trafiken på Åland

År 2015 inträffade enligt polisens statistik 345 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 57 personer (varav en allvarligt) och en person omkom. Jämfört med år 2014 var detta en ökning i antalet olyckor samt antal skadade, men en minskning i antalet avlidna. År 2014 var antalet trafikolyckor 331, antalet skadade 43 (varav en allvarligt) och en omkommen. I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2015 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffade i Jomala, men även i Mariehamn samt Finström och Lemland inträffar förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av bristfälliga koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2).

Figur 1: Trafikolyckor på Åland år 2015

Årligen inträffar mer än 200 sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor) på Åland. Vi har valt att redovisa statistiken över sammanstötning med djur med uppgifter dels från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag (då en stor del av viltolyckorna inte rapporteras till polisen) och dels från Polisen. År 2015 inträffade enligt Ålands Ömsesidiga försäkrings bolag 217 sammanstötningar med djur (enligt Polisen 206 sammanstötningar), i dessa skadades fem personer (tre enligt Polisen) och ingen person avled (år 2014 inträffade 200 sammanstötningar med djur enligt Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och 174 sammanstötningar enligt Polisen). Tabellen sammanstötning med djur år 2015 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.

Ökat antal olyckor på hösten

Merparten av olyckorna inträffar normalt under vintermånaderna (december–februari), år 2015 inträffade ca 27 procent av olyckorna under vintermånaderna (23 procent år 2014). Under senare år har dock största andelen olyckor inträffat på hösten (september–november), år 2015 inträffade nästan en 29 procent av olyckorna under höstmånaderna (samma andel som år 2014). I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2015 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen år 2009-2015, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer. Intressant är att antalet olyckor på hösten ofta ökar strax före medeltemperaturen minskar, vilket tyder på att det är den första halkan som ställer till det för bilisterna.

Figur 2: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009–2015

År 2015 förekom en olycka av typen påkörning av fotgängare på övergångsställe, i denna olycka skadades två personer enligt materialet från Polisen. Den vanligaste olyckstypen år 2015 var annan olycka (exempelvis olycka vid backning, viltolycka), med 229 inträffade olyckor av denna typ. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning) med 64 inträffade olyckor, här förekommer även det största antalet skadade personer med 26 personer. Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2015 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på olyckstyp.

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2015 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2015 var hela 455 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2014 var antalet 418 personer). Majoriteten (drygt 84 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor. Av de inblandade personerna överstiger andelen skadade 40 procent för grupperna moped, motorcykel, annat motorfordon, cykel samt fotgängare, motsvarande andel för bilister är mindre än nio procent.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2015 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2015 var ca 58 procent av de inblandade män (närmare 61 procent år 2014). Andelen skadade följer samma mönster, år 2015 var nästan 60 procent av de skadade män (år 2014 var endast ca 47 procent av de skadade män). Sett till ålder var gruppen 18–29 år störst med ca 23 procent av de inblandade personerna år 2015 (ca 20 procent år 2014). Andelen personer under 18 år har år 2015 ökat till ungefär tolv procent (ca tio procent år 2014). Omkring tio procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (ca elva procent år 2014).

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2015 efter kön

Vissa tidsserier och historisk data finns att tillgå som Excel-filer på vår hemsida, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. För mer information om trafikolyckorna i Mariehamn finns det två större rapporter publicerade, Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008 (TRS2009:5) samt Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013 (TRS2014:2).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax