Den åländska beskattningen - Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 2010-2020

Under fjolåret beställde landskapsregeringen en scenariobaserad analys av de samhällsekonomiska effekterna av en överföring av skattebehörigheten från staten till självstyrelsen. En viktig utredningsuppgift var att simulera effekterna på den makroekonomiska utvecklingen av olika förändringar i den nuvarande skattestrukturen.

Uppdraget utgick från två grundläggande antaganden vilka också varit styrande för forskningsarbetet uppläggning:

A. Med undantag för skattebehörigheten sker inga ändringar i lagstiftningsfördelningen mellan självstyrelsen och statsmakten

B. Den nuvarande huvudprincipen i självstyrelselagen om att lagstiftningsbehörighet och finansieringsansvar sammanfaller

Utredningens resultat kan sammanfattas i följande sju punkter:

(1) De årliga inbetalningarna av skatter och sociala avgifter från Åland överstiger de samlade kostnaderna för den offentliga sektorns verksamhet samt ålänningarnas social- och pensionsskydd (Åland har med andra ord ett positivt offentligt sparande).

(2) De statliga skatteintäkterna från Åland täcker med god marginal statens kostnader för självstyrelsen.

(3) Ett övertagande av den statliga beskattningen utan ändrade skatter skulle inte ge några mer märkbara effekter på Ålands makroekonomiska utveckling (BNP, privat konsumtion etc).

(4) Egen beskattning skulle dock, jämfört med nuvarande system, generera en mindre ökning av landskapets och den kommunala sektorns intäkter och konsumtionsutrymme.

(5) Välfärdseffekterna av ett skatteövertagande är svagt positiva för breda löntagargrupper.

(6) En aktiv egen skattepolitik med sänkta skatter skulle stimulera den åländska makroekonomin - men i de flesta fall på bekostnad av en försämrad offentlig budgetbalans.

(7) Sänkt moms och stram budgetdisciplin ger den bästa kombinationen av tillväxtstimulans och en hållbar utveckling av den offentliga sektorns resurser.

Utredningens övergripande slutsats är att ett övertagande av den statliga kontrollen över beskattningen på Åland är ett politiskt projekt som måste avgöras utgående från politiska snarare än rent ekonomiska kriterier. Utredningen ger därmed inte något entydigt besked om huruvida den statliga beskattningen borde överföras till självstyrelsen eller inte.

För ytterligare information om rapporten vänligen kontakta Jouko Kinnunen på jouko.kinnunen@asub.ax, tel 25494, 0457 3434 313.

Hela rapporten kan du läsa här.

En bildpresentation av studien finns tillgänglig nedan.