Det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse - idag och i framtiden

Rapporten har producerats på uppdrag av finans- och näringsavdelningarna vid Ålands landskapsregering. Utredningsuppdraget gällde en genomgång av den åländska skattepositionen inom EU och dess betydelse för samhällsekonomin i stort såväl som för olika näringsgrenar.

I uppdraget ingick även att närmare analysera möjliga samhällsekonomiska effekter av framtida förändringar i den åländska rederinäringens verksamhets- och konkurrensförutsättningar - inklusive ett avskaffande av hela det åländska särarrangemanget utanför EUs skatteterritorium.

Uppdraget gällde slutligen även de ekonomiska effekter av en pro-aktiv skattepolitik där de indirekta skatterna sänks i syfte att öka efterfrågan inom landnäringarna för att på så sätt mildra eller eventuellt helt avvärja de negativa effekterna av en på sikt minskad ekonomisk betydelse för tax free-försäljningen ombord på de åländska färjorna.

Rapporten bygger på en förhållandevis omfattande insamling av olika typer av material och uppgifter, inklusive intervjuer med ett antal nyckelpersoner inom näringsliv och (skattegräns-) förvaltning. De mer kvalificerade kvantitativa analyserna är uppbyggda kring datasimuleringar i en för åländska förhållande särskilt anpassad allmän jämviktsmodell, en s.k. CGE-modell (Computable General Equilibrium). Genom att göra olika antaganden om utvecklingen av den skattefria ombordförsäljningens betydelse, sänkta indirekta skatter, utbuds- och prisparametrar etc, har ett antal scenarier skapats där resultaten - främst i form av olika typer av efterfrågeförändringar inom samhällsekonomin som helhet och inom enskilda branscher - kan analyseras närmare.

De viktigaste resultaten av denna scenarioanalys kan sammanfattas i följande tre punkter:

-Ett totalt avskaffande av skatteundantaget och därmed den skattefria ombordhandeln skulle generera en sjöfartskris med kraftiga efterfrågenedgångs- och omstruktureringseffekter för hela den åländska ekonomin.

-En bibehållen tax free-handel i kombination med pågående anpassningar i landpriserna och idag känt konkurrensläge för sjöfartsbranschen ger en långsiktig, men förhållandevis liten och därmed också mer hanterlig, tillbakagång inom den åländska ekonomin.

-En sänkning av nivån på de indirekta skatterna på Åland skulle motverka - men inte helt eliminera - de negativa effekterna i ovanstående scenarier.

Hela rapporten finns bifogad i pdf-format nedan.