Arbetsmarknadsbarometern 2010

Den sysselsatta arbetskraftens volym förväntas minska

Förväntningarna sammantagna avseende arbetsmarknaden är fortsättningsvis pessimistiska inom såväl den privata som den offentliga sektorn. De sysselsattas antal i det privata näringslivet ser ut att minska med motsvarande 45 helårstjänster (-0,5 procent) och inom den offentliga sektorn med 20-23 helårstjänster (-0,6 procent). Förväntningarna inom det privata näringslivet avspeglar en kvardröjande återhållsamhet. För andra året i följd förväntas inom de flesta branscher en minskning av personalstyrkan. Endast branscherna ’vatten och el,  ’livsmedelsindustri’, och  ’finans’, ser ut att öka något i storlek. Den största minskningen, cirka 26 helårstjänster, ser ut att ske inom branschen ’transport och kommunikation’, där sjöfarten ingår.

Förändring i antal sysselsatta inom privat och offentlig sektor. Prognoser för 2008, 2009 och 2010 (antal helårstjänster)

 Figurens centrala information kommenteras i texten.

 

Det totala rekryteringsbehovet fortfarande lågt

ÅSUB:s prognos över antalet varaktiga nyanställningar – det totala rekryteringsbehovet – omräknade till helårstjänster, under den närmaste 12-månadersperioden är 446, varav 288 i privat och 159 i offentlig sektor (i avrundade tal). ’Varaktiga’ betyder i sammanhanget att vi bortser från säsongsarbetskraften. Anställningarna avser såväl ersättande som nya tjänster. Det förväntade rekryteringsbehovet inom det privata näringslivet har gradvis minskat under de senaste åren, från 372 våren 2007 till 288 denna vår, och detta trots en ökning av antalet pensionsavgångar.

Det varaktiga rekryteringsbehovet inom privata sektorns branscher (helårstjänster, ej säsongsarbetskraft)

Primärnäringarna: 0, Livsmedelsindustrin: 0, Övrig industri: 2, Vatten och el: 9, Byggsektorn: 38, Handeln: 2, Hotell- och restaurang: 0, Transport och kommunikation: 153, Finanssektorn: 18, Företagstjänster: 19, Personliga tjänster: 46

Det varaktiga rekryteringsbehovet inom offentliga sektorn

Inom den offentliga sektorn räknar vi med en rekrytering under den närmaste 12-månadersperioden motsvarande 54 helårstjänster inom kommunsektorn (exklusive skolorna), 32 inom skolorna (inklusive Högskolan på Åland), 45 inom sjukvården, 18 inom landskapsförvaltningen, och 10 inom de statliga enheterna på Åland.     

Ökad efterfrågan på försäljare och butikskassörer - minskad på dataspecialister

Rekryteringsbehovet av försäljare och butikskassörer ser ut att öka i förhållande till fjolåret och året innan det och de beräknas bli den mest eftersökta yrkesgruppen (46 helårstjänster). Vi noterar också en stark ökning av efterfrågan av yrkeskategorin ’fastighetsskötsel och städning’. Behovet där motsvarar 27 helårstjänster.

Den tredje största yrkeskategorin som ser ut att eftersökas under året är kaptener, styrmän och sjöbefäl (sammanlagt 25), medan efterfrågan på däcksmanskap och maskinpersonal ser ut att minska i förhållande till fjolåret, så pass mycket att vi räknar med en efterfrågan motsvarande 21 helårstjänster (hälften av efterfrågan för ett år sedan). Yrkesgruppen data- m.fl. specialister inom teknik och naturvetenskap, (varav de flesta i praktiken är dataspecialister), ser enligt vår prognos ut att fortsätta att minska under den kommande 12-månadersperioden, för andra året i följd. För denna yrkeskategori förväntar vi oss ett behov motsvarande 21 helårstjänster, samma som för kategorin serveringspersonal.

Rekryteringsbehovet till den offentliga hälso- och sjukvården ser ut att sammantaget minska något i förhållande till fjolåret även om behovet av kategorin primärskötare, närvårdare m.fl. ökar något så att det kommer att ligga på motsvarande 16 helårstjänster.  Det förväntade behovet av sjukskötare, röntgenskötare m.fl., kommer att ligga på samma nivå i fjol (10), medan behovet av överläkare, specialläkare m.fl. minskar (5).

ÅSUBs prognos säger att det kommer att behövas rekryteras sammanlagt 10 ämneslärare och lektorer, vilket är mindre än hälften av antalet i fjol. Dessutom kommer det att behövas motsvarande 6 helårstjänster av kategorin klasslärare och barnträdgårdslärare.

Såväl inom det privata näringslivet, som inom den offentliga sektorn efterfrågas kontorspersonal, sammanlagt motsvarande 18 helårstjänster.

Konjunkturen inom byggsektorn har förbättrats och yrkeskategorin byggnadshantverkare och VVS:are förväntas därmed öka i förhållande till fjolåret. Vi räknar med att rekryteringsbehovet kommer motsvara 11 helårstjänster (att jämföra med 5 för ett år sedan).

Hela rapporten kan du läsa här

En bildpresentation av rapporten finns bifogad nedan.