Arbetsmarknadsbarometern 2012

Svagare tillväxt av arbetskraften, men ett ökande rekryteringsbehov på grund av stora avgångar

Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2013 ser sammataget ut att handla om en minskande volymtillväxt men även ett ökande rekryteringsbehov. I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym växa med cirka 0,6 procent under en 12-månadersperiod, vilket motsvarar 83 årsarbetsplatser. Tillväxten förväntas liksom för ett år sedan vara snabbast inom den privata sektorn, 67 årsarbetsplatser eller 0,7 procent av den aktuella arbetsstyrkan i sektorn. Inom den offentliga sektorn beräknas arbetsstyrkan öka med 16 årsarbetsplatser eller 0,4 procent.

Inom den privata sektorn förväntas alla branscher förutom hotell- och restaurang respektive finans- och försäkring växa under nuvarande 12-månadersperiod. Störst i absoluta tal beräknas tillväxten bli inom transport och kommunikation. Tillväxten förväntas där ligga kring 73 årsarbetsplatser.

Branschen personliga tjänster, som mest rymmer mindre företag, visar ett positivt rekryteringsbehov motsvarande 34 helårsverken. Att konjunkturen annars överlag är svag visas bland annat av att man inom branschen företagstjänster, dvs företag som tillhandahåller tjänster till andra företag (bland dem flera IT-företag), räknar med en blygsam ökning av arbetsplatserna (fem årsarbetsplatser).

Inom den offentliga sektorn beräknas kommunsektorns arbetsstyrka växa snabbast enligt årets barometer, tillväxten uppskattas till 0,8 procent eller 16 helårstjänster. Inom landskapsförvaltningen, inklusive ÅHS och landskapets skolor, beräknas arbetskraftens storlek sammantaget närmast förbli som den är. Detsamma gäller den statliga sektorn.

Prognosen för det totala rekryteringsbehovet, det vill säga anställningar som omfattar såväl ersättande som nya tjänster, visar på en ökad omsättning av personal på arbetsmarknaden. Det samlade rekryteringsbehovet beräknas uppgå till 705 årsarbetsplatser.

Av det totala rekryteringsbehovet kommer enligt prognosen 556 helårstjänster att behövas inom det privata näringslivet (6,2 procent av arbetsstyrkan) och 148 helårstjänster inom den offentliga sektorn (avrundade värden) (3,9 procent av arbetsstyrkan).

Förväntad förändring av antalet anställda och förväntat antal rekryteringar (helårstjänster) under 2012, efter sektor (antal helårstjänster och procent)

Förändring Rekrytering
  Antal Procent Antal Procent
Totalt 83 0,6 705 5,5
Privata sektorn 67 0,7 556 6,2
Offentliga sektorn 16 0,4 148 3,9
Anm.: Talen är avrundade        
Källa: ÅSUB:s arbetskraftsenkäter  

Inom näringslivets branscher förväntas det totala rekryteringsbehovet vara störst inom transport och kommunikation (cirka 245 helårstjänster), som också totalt sett har den största sysselsättningsandelen inom den privata sektorn på Åland.

Handelsbranschen som är den näststörsta om man räknar antal anställda, har ett beräknat behov av att anställa motsvarande 67 helårsverken. Trots att arbetskraften inom hotell- och restaurang förväntas minska i volym har man ett förhållandevis stort behov av att rekrytera personal, motsvarande 58 helårsverken. För de här branscherna är personalomsättningen ofta betydande, bland annat till följd av branschernas säsongskaraktär.

Inom företagstjänster som brukar betraktas som en tillväxtbransch beräknas det samlade rekryteringsbehovet vara hälften av vad det var för ett år sedan (cirka 44 helårstjänster).

Inom den konjunkturkänsliga byggbranschen ser efterfrågan på personal ut att kunna växa trots en liten ökning av branschens arbetskraftsvolym. Rekryteringsbehovet motsvarar 41 helårstjänster, vilket är det samma som behovet inom branschen personliga tjänster.

Inom den offentliga sektorn är det totala rekryteringsbehovet störst inom den kommunala sektorn, motsvarande 82 helårstjänster eller 4,1 procent av arbetsstyrkan i sektorn, en väsentlig minskning i förhållande till fjolåret. Inom hela landskapsförvaltningen beräknas det samlade rekryteringsbehovet uppgå till 61 helårstjänster vilket motsvarar 3,5 procent av arbetsstyrkan. Slutligen inom statssektorn har man beräknat behovet till motsvarande fem helårstjänster eller 4,1 procent av den aktuella arbetsstyrkan.

Försäljare och butikskassörer är den yrkeskategori som, precis som ifjol, förväntas vara den mest efterfrågade. Därefter följer serveringspersonal respektive restaurang- och storhushållspersonal (inklusive kockar). Efterfrågan på personal inom gruppen kundtjänstpersonal motsvarar 38 helårstjänster, och inom kontorspersonal 37 helårstjänster.

Vidare kan vi konstatera att inom flera av sjöfartsbranschens yrken beräknas efterfrågan vara fortsatt hög, medan efterfrågan på olika slag av dataspecialister ser ut att minska något.

Rekryteringsbehovet för de stora yrkesgrupperna inom vårdsektorn ser ut att mattas det närmaste året. Det gäller yrkeskategorierna närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare och olika slag av sjukskötare. Ett undantag är yrkesgruppen läkare där efterfrågan liksom under senare år är stor.

Hela rapporten kan du läsa här.

En sammanfattande bildpresentation (pdf) kan du se här.

Publicerad 15.6.2012