Arbetsmarknadsbarometern 2013

Svag arbetsmarknad under 2013

- Försvagad tillväxt av den sysselsatta arbetskraftens volym

- Liten ökning i den privata sektorn - minskning i den offentliga

- Minskat rekryteringsbehov överlag

 

Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2014 ser ut att präglas av en närmast obefintlig volymtillväxt och även ett i förhållande till fjolåret minskande rekryteringsbehov. Tillväxten förväntas bli blygsamt positiv inom den privata sektorn, 40 årsarbetsplatser eller 0,4 procent av den aktuella arbetsstyrkan i sektorn. Däremot beräknas personalvolymen inom den offentliga sektorn minska med 38 helårstjänster motsvarande en negativ tillväxt på -1,0 procent (se figuren nedan).

Figur 1. Prognos över den sysselsatta arbetskraftens förändring (procent) i privat och offentlig sektor 2008–2013

Figurens centrala information kommenteras i texten.

Den sysselsatta arbetskraftens volym

Inom den privata sektorn förväntas sysselsättningen sammantagen inom branschen företagstjänster, det vill säga företag som tillhandahåller tjänster för andra företag (bland dem flera IT-företag), förbättras i förhållande till fjolåret. Prognosen säger att personalvolymen kan komma att växa med motsvarande 26 årsarbetsplatser. Branschen personliga tjänster som förutom PAF (Ålands penningautomatförening) mest rymmer mindre företag kommer enligt vår prognos att få en svagare volymtillväxt (motsvarande 8 helårsverken).

Inom branschen hotell- och restaurang är man optimistisk. Där förväntar man en tillväxt av sin personalstyrka motsvarande 23 helårstjänster. Även inom industrin, exklusive livsmedelsindustrin, förväntas en relativt god tillväxt av personalstyrkan, motsvarande 11 årsarbetsplatser.

I övrigt är de förväntade förändringarna svagt positiva eller negativa. Den största branschen, transport och kommunikation (inklusive sjöfart) förväntas minska sin personalvolym med motsvarande 18 helårsverken under 2013. Även byggsektorns volym förväntas minska med 15 helårsverken och livsmedelsindustrin med 5 årsarbetsplatser.

Inom den offentliga sektorn kommer tillväxten av kommunsektorns sysselsättningsvolym att vara positiv enligt årets barometer. Tillväxten uppskattas till 1,0 procent eller 21 helårstjänster. Inom den statliga sektorn som i sig inte är så omfattande förväntas personalvolymen närmast förbli som den är under det kommande året, medan den sysselsatta arbetskraftens storlek inom landskapsförvaltningen, inklusive ÅHS och landskapets skolor, sammantaget beräknas minska med 60 helårstjänster eller -3,5 procent.

Rekryteringsbehovet

Prognosen för det totala rekryteringsbehovet, det vill säga förväntade anställningar under året som omfattar såväl ersättande som nya tjänster, visar på en ökad omsättning av personal på arbetsmarknaden. Vi kommer enligt prognosen att få ett minskat rekryteringsbehov detta år i förhållande till fjolåret. I år motsvarar behovet 493 helårsverken eller 3,8 procent av den sysselsatta arbetsstyrkan. Av det totala rekryteringsbehovet kommer motsvarande 335 helårstjänster att behövas inom det privata näringslivet (3,7 procent av arbetsstyrkan i sektorn) och 158 helårstjänster inom den offentliga sektorn (4,0 procent av arbetsstyrkan).

Inom näringslivets branscher förväntas detta år det totala rekryteringsbehovet vara störst inom hotell och restaurang (76 helårstjänster). Proportionellt sett är omsättningen stor inom branschen, vilket innebär att det årliga rekryteringsbehovet är stort i förhållande till antal anställda. Efter det kommer handeln (59 helårstjänster) som är den näststörsta branschen om man räknar antal anställda. För dessa två branscher är personalomsättningen betydande, bland annat till följd av säsongsvariationer. Därför är även det totala rekryteringsbehovet i genomsnitt högt.

Arbetskraften inom branschen företagstjänster förväntas öka i volym och man har därmed ett förhållandevis stort behov av att rekrytera personal, i år motsvarande 50 helårsverken, vilket är något större än för ett år sedan. Rekryteringen till denna bransch som brukar betraktas som en tillväxtbransch ser alltså ut att repa sig något. Rekryteringsbehovet inom branschen personliga tjänster är proportionellt nästan lika stort och motsvarar 35 helårstjänster.

Inom transport och kommunikation, med den totalt sett största sysselsättningsandelen inom den privata sektorn på Åland, förväntas rekryteringsbehovet motsvara mycket blygsamma 37 helårstjänster. Fjolårets behov var istället ovanligt stort som en följd av strukturella förändringar inom färjesjöfarten.

En bransch som är konjunkturkänslig och därmed har en stor personalomsättning är byggbranschen. Den förväntade efterfrågan på personal ser här ut att växa till motsvarande 31 helårstjänster trots en minskning av branschens arbetskraftsvolym.

Inom den offentliga sektorn är det totala rekryteringsbehovet störst inom den kommunala sektorn, motsvarande 83 helårstjänster eller 4,0 procent av arbetsstyrkan i sektorn, vilket mycket nära motsvarar det förväntade behovet för ett år sedan. Landskapsförvaltningen totalt, inklusive ÅHS och fristående myndigheter, beräknas ha ett samlat rekryteringsbehov uppgående till 63 helårstjänster (3,8 procent av arbetsstyrkan), vilket även det nära motsvarar fjolårets förväntningar. Inom den statliga sektorn, slutligen, har vi beräknat behovet till motsvarande 13 helårstjänster eller 8,3 procent av den aktuella arbetsstyrkan, vilket är en avsevärd ökning, men ändå bara ägnat att ersätta för avgångar.

Efterfrågan på olika yrkesgrupper

Den mest efterfrågade yrkesgruppen våren 2013 är liksom de senaste åren försäljare och butikskassörer. Efterfrågan på den yrkesgruppen förväntas ändå minska drastiskt i förhållande till fjolåret och i år motsvara 44 helårstjänster. Vi tolkar det som att branschen redan för ett år sedan räknade in den nyrekrytering som expansionen i det nya köpcentret "Maxinge" och annan större nyetablering inom handeln skulle kräva. Desstuom inverkar ett i förhållande till fjolåret minskat behov av försäljare ombord på färjorna.

Yrkesgruppen specialister inom informations- och kommunikationsteknologi som rymmer olika slag av dataspecialister ser ut att öka något i år, närmare bestämt till motsvarande 36 helårstjänster. Alla utom en av dessa förväntas behövas i den privata sektorn. Gruppen är ändå fortsättningsvis den mest efterfrågade bland alla de yrkesgrupper som vanligtvis motsvarar utbildning på högskolenivå. Därefter följer yrkesgruppen kundtjänstpersonal där behovet minskar från motsvararande 38 helårstjänster för ett år sedan till 32 för innevarande år. Samma nivå gäller för behovet av gruppen serveringspersonal som ser ut att minska, även den till 32 helårstjänster.

Behovet av processarbetare inom industrin och förpackning motsvarar detta år 30 helårstjänster. Behovet av restaurang- och storhushållspersonal minskar till 26 helårstjänster. Rekryteringsbehovet av administrativa och kommersiella chefer ligger strax under fjolårets (25 helårstjänster i år).

Behovet att rekrytera inom de stora yrkesgrupperna inom vårdsektorn ser ut att ligga nära fjolårets nivå under det närmaste året. Efterfrågan på yrkeskategorin närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare ser enligt barometern ut att motsvara 25 helårstjänster, något fler än under fjolåret. Behovet av olika slag av sjukskötare bedömts uppgå till 15 helårstjänster det inkommande året, en minskning jämfört med ifjol, medan behovet av läkare kvarstår på 11 helårstjänster.

Efterfrågan av personal till sjöfarten beräknas sjunka. Prognosen gäller för såväl behovet av däcksmanskap, sjötrafikarbetare m.fl. som för sjöbefäl. Vi räknar med att den prognosen är ovanligt osäker i år, bland annat till följd av omläggningen av skärgårdstrafiken.

Inom det pedagogiska området, slutligen, visar barometern ett sammantaget något minskande behov det kommande året. Behovet motsvarar 10 helårstjänster inom gruppen barnträdgårdslärare (förskollärare), fyra lågstadielärare, lika många gymnasie- och högstadielärare, och en lärare i yrkesämnen.

Hela rapporten kan läsas här.

En bildpresentation av rapporten finns bifogad nedan.

   Publicerad 12.06.2013