Arbetsmarknadsbarometern 2017

God volymtillväxt och stort rekryteringsbehov 

Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2018 ser ut att präglas av en starkt positiv volymtillväxt och även av ett högt rekryteringsbehov byggt på en kombination av tillväxt och stora pensionsavgångar. I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym öka med 159 årsverken, eller 1,4 procent. Inom den privata sektorn i år väntas en ökning med 144 årsverken, motsvarande 1,8 procent av den sysselsatta arbetskraften. Även inom den offentliga sektorn väntas en ökning, med 15 årsverken, motsvarande 0,4 procent av den sysselsatta arbetskraften i sektorn. I år motsvarar behovet 772 årsverken eller 6,6 procent av arbetsstyrkan, att jämföra med 642 årsverken (5,6 procent) för ett år sedan.

Av det totala rekryteringsbehovet kommer enligt prognosen motsvarande 556 årsverken att behövas inom det privata näringslivet (7,0 procent av arbetsstyrkan i sektorn). Rekryteringsbehovet är relativt sett störst inom hotell- och restaurang, personliga tjänster och transport (inklusive sjöfart), branscher som samtidigt trots det expanderar blygsamt. Inom den offentliga sektorn motsvarar rekryteringsbehovet 216 årsverken (5,7 procent av arbetsstyrkan).

De mest efterfragade yrkesgrupperna 2017

Den mest efterfrågade yrkesgruppen våren 2017 är försäljare och butiksinnehavare (99 årsverken, se figur ovan). Efterfrågan av denna yrkesgrupp ökar i årets undersökning för andra året i följd. Förväntningarna på tillväxten av personalstyrkan inom handeln är i år positiva efter två år av negativa förväntningar. Branschen är nära kopplad till yrkesgruppen försäljare och butiksinnehavare.

Behovet av yrkesgruppen servicepersonal som 2011–2016 efterfrågades mest av alla, är i år (2017) det näst största och motsvarar 65 årsverken. Inom denna kategori är personalomsättningen stor, vilket bidrar till det höga rekryteringsbehovet.

I år stiger behovet av administrativa och kommersiella chefer rejält till motsvarande 51 årsverk. Det är första gången gruppen kommit in på vår topp-fyra-lista. Samma nivå på efterfrågan har gruppen processarbetare vilket är klart över gruppens genomsnitt.

Behovet av gruppen kundtjänstpersonal ser ut att öka i förhållande till fjolåret, närmare bestämt till 47 årsverken. En expansion av den samlade personalstyrkan är den huvudsakliga förklaringen till ökningen.

En uppskattning av hur fördelningen mellan ersättande rekryteringar och helt nya anställningar ser ut i år indikerar att cirka 37 procent (motsvarande 282 årsverken) utgörs av helt nya anställningar, att jämföra med 32 procent (207 årsverken) förra året.  

Bland prognosens totalt 772 förväntade rekryteringar är försäljare och butiksinnehavare den yrkesgrupp där flest nya anställningar kommer att skapas. Var tredje rekrytering uppskattas vara en helt ny anställning. De övriga är ersättningar som kan bero på personalomsättning, säsongsarbete eller avgångar från arbetsmarknaden.

Efter dessa följer grupperna kundtjänstpersonal och kontorspersonal. Vår uppskattning visar att andelen nya anställningar är hög i dessa grupper, nära tre av fyra respektive nära två av tre.

Dessutom uppskattar vi att ett relativt stort antal nya anställningar kommer att skapas inom yrkesgrupperna processarbetare, maskinmontörer och reparatörer, specialister inom systemarbete (IKT-relaterade yrken), administrativa och kommersiella chefer samt experter inom fysik, kemi och teknik.

Förväntningarna om förändringar i storleken på det privata näringslivets personalstyrka har gradvis blivit mer positiva under de senaste fem åren. Endast primärnäringarna samt företagstjänster har lägre förväntningar i år än de hade ett år tidigare. Branscherna övrig industri, vatten och el, finans- och försäkring samt livsmedelsindustri förväntas relativt sett expandera mest på personalsidan.

Branschen övrig industri har tidigare år väntat sig relativt stora expansioner, men årets barometer visar på de högsta förväntningarna på 10 år (motsvarande 38 helårsverken). Branschen vatten och el som vi tidigare kunnat konstatera vara synnerligen stabil på personalsidan har i år de högst ställda förväntningarna under samma period gällande personalstyrkans tillväxt. I år väntas en ökning motsvarande 7 helårsverken.

Inom branscherna finans- och försäkring respektive livsmedelsindustri väntas i år en ovanligt stark tillväxt på personalfronten (22 respektive 12 årsverken). Livsmedelsindustrin har i tidigare barometrar i regel förväntat sig relativt oförändrade personalstyrkor.

Hos alla de hitintills nämnda branscherna kan vi registrera en förväntad arbetskraftstillväxt som ligger betydligt över näringslivets totalt sett (1,8 procent). Övriga branscher ligger under denna relativa tillväxtnivå. Branschföretagen inom handeln väntar sig en ökning (25 årsverken) vilket är ännu mer positivt än i fjol och efter att för två år sedan ha väntat sig en negativ tillväxt av personalstyrkan.

Förväntningarna om förändring i personalstyrkans storlek inom branschen företagstjänster med IT-företag, juristfirmor m.m. minskar detta år, till 18 helårsverk samtidigt som den förväntade personalvolymen inom personliga tjänster minskar ännu mer jämfört med fjolåret (till 11 årsverk).  

I transportbranschen, som domineras av sjöfarten, har i årets undersökning de senaste två årens negativa förväntningar då avvecklingar inom fraktsjöfarten genomfördes och bidrog till negativa siffror gällande tillväxten av volymen sysselsatt arbetskraft, vänt till det positiva. Man väntar sig i år en ökning motsvarande 29 årsverken.

Hotell- och restaurang, förväntar nolltillväxt av personalstyrkan, medan primärnäringarna i år förväntar sig en marginell minskning (ett årsverk).

Byggbranschens förväntningar har sedan finanskrisens utbrott 2008 varit positiva endast två år, 2011 och 2012. I årets undersökning är förväntningarna de mest negativa av alla branschers, vilket innebär att en minskning på motsvarade 17 årsverk.

Hela arbetsmarknadsbarometern och en bildpresentation finns tillgänglig nedan.

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax