Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2012

Lägre inkomster för kommunerna 2013

ÅSUB gör på uppdrag av Ålands kommunförbund översikten som underlag för kommunernas budgetprocess. Inom den åländska ekonomin beräknas volymnedgången efter den internationella finanskrisen ha varit i samma storleksordning som nedgången i början av 1990-talet. Enligt ÅSUBs preliminära kalkyler beräknas BNP-tillväxten ha varit negativ, -2,5 procent för 2011 och enligt våra prognosantaganden för 2012 är utvecklingen svagt negativ även innevarande år, -0,5 procent. Orsakerna till den negativa tillväxten är flera. Förutom den allmänna inverkan av eurokrisen, uppgången i oljepriset och en relativt hög inflation, har några av de största företagen inom transport- och finanssektorerna hamnat i lönsamhetskris. Därtill drabbas underleverantörer till större företag nu av sjunkande orderingång och inom finanssektorn innebär de låga räntorna att intjäningen sjunker.

Arbetslösheten har sedan januari i år uppvisat en liten ökning för varje månad. För i år beräknas den genomsnittliga arbetslösheten stiga till 3,1 procent jämfört med 2,8 procent ifjol. Även ungdomsarbetslösheten bedöms stiga en aning i år. Förvärvsinkomstsumman, som ligger till grund för prognoserna av kommunalskatten, förväntas i år öka med cirka 3 procent i genomsnitt och nästa år lite långsammare, runt 2,7 procent. Sparåtgärderna inom den offentliga sektorn har bromsat tillväxten.

Enligt kommunernas budgeter för år 2012 förväntas nettodriftskostnaderna öka med drygt 2 procent samtidigt som årsbidraget beräknas sjunka betydligt. Tre kommuner har negativa årsbidrag i budgeterna och åtta kommuner ett årsbidrag som är mindre än avskrivningarna. Kommunernas överskott beräknas uppgå till sammantaget cirka 2 miljoner euro. Hela åtta kommuner budgeterar med ett negativt resultat, skillnaderna mellan kommunerna är betydande.

Inför nästa år är inkomstutvecklingen för kommunerna fortsatt svag och osäkerhetsfaktorerna många. Dels har den åländska ekonomin överlag uppvisat flera negativa tendenser under hösten. Dels har det under hösten rått osäkerhet kring de åtgärder som landskapsregeringen avser vidta och som berör kommunernas ekonomi.

I kalkylerna över landskapsandelarna (överföringarna till kommunerna) och skatteinkomsterna har ÅSUB utgått från de förslag som presenterades av landskapsregeringen den 17 oktober. Enligt förslagen kommer sjukdomskostnadsavdraget att minska i omfattning år 2013 och självrisken för resekostnadsavdraget höjas till samma nivå som i riket. Kommunernas skatteinkomster beräknas öka med närmare en miljon euro till följd av de här förändringarna. Vidare avskaffas kommunernas kompensation för de åländska avdragen, förutom när det gäller den delen av sjukdomskostnadsavdraget som blir kvar. Den kompensationen betalas till kommunerna år 2014. Därtill kommer stödet till kommunerna att justeras ned med ett belopp per invånare bland annat som ett resultat av att den så kallade Gullåsenavgiften slopas för kommunerna 2013. Den justeringen minskar överföringarna till kommunerna med sammanlagt 4 miljoner euro.

Skattefinansieringen beräknas under de här förutsättningarna sjunka med 0,7 procent nästa år jämfört med i år. Det motsvarar cirka 850.000 euro i lägre inkomster. Skatteinkomsterna uppskattas visserligen öka med 5,1 procent eller med cirka 4,5 miljoner euro delvis som ett resultat av de lägre avdragen. Däremot beräknas överföringarna till kommunerna minska med hela 13,5 procent eller med nästan 5,4 miljoner euro. Detta till stor del på grund av de lägre kompensationerna för avdragen och justeringen av överföringarna. Nettoinflyttningen till Åland bidrar dock till gynnsam utveckling av skattebasen. Samfundsskatterna beräknas växa, om än från en låg nivå. Dessa skatter är fortsatt betydligt lägre än för år 2009. Den egentliga återhämtningen för företagen förväntas komma igång först under 2014.

Kommunernas samlade skattefinansiering enligt debitering 2010-2013, 1.000 euro

 För att läsa hela rapporten, klicka här

Publicerad: 19 oktober 2012

Om ytterligare information önskas kontakta gärna ÅSUB, Katarina Fellman (katarina.fellman[at]asub.ax).