Evaluering av AMS - med kunden och framtiden i fokus

ÅSUB (Ålands statistik- och utredningsbyrå) har på uppdrag av Ålands landskapsregering utfört en utvärdering av verksamheten vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Utvärderingens syfte är att utgöra ett underlag för fortsatt utveckling och förbättring av den service som myndigheten erbjuder. De exceptionella förhållandena under coronapandemin har ytterligare förstärkt bilden av den betydelse AMS har för den åländska arbetsmarknaden. 

I samband med evalueringen har ett digert kunskapsunderlag samlats in. I undersökningen ingår intervjumaterial med personal och ledningsgrupp bestående av totalt 24 personer. I utvärderingsprocessen har de anställda vid AMS haft en central roll för utvärderingens ansats och materialet från intervjuerna ger en detaljerad bild av olika utvecklingsinsatser och åtgärder som kan förbättra kundservicen på AMS. Bland annat synpunkter på AMS som organisation, personalens välmående, arbetet för jämlika möjligheter på arbetsmarknaden, behov av moderna metoder och verktyg såsom ändamålsenliga dataprogram samt behov av ökat kunnande lyftes fram i diskussionerna med personalen och ledningsgruppen. För att kartlägga de delområden i verksamheten som kunderna önskar att prioriteras i utvecklingsarbetet skickades en enkät till ett urval av dem. Totalt 367 kunder besvarade enkäten med önskemål om bland annat ökad effektivitet i kundservicen. Generellt är kunderna nöjda eller till och med mycket nöjda inom många områden. Bemötandet och kompetensen hos personalen upplevs vara särskilt viktigt för kunderna. Intervjumaterialet med samarbetspartners och intresseorganisationer sammanfattar synpunkterna bland grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Nio samarbetspartners och intresseorganisationer deltog i undersökningen. De framhöll bland annat att ökat samarbete och samverkan är en av nyckelfrågorna för förbättrad kundservice vid AMS. Slutligen ställdes enkätfrågor även till arbetsgivare för att sammanfatta de erfarenheter och förväntningar som den offentliga och den privata sektorn har på verksamheten vid AMS. Resultaten indikerar att i synnerhet samarbetet mellan de privata arbetsgivarna och AMS kan utvecklas.

Globala megatrender som den tekniska utvecklingen, demografiska förändringar och klimatförändringarna samt förskjutningen av den ekonomiska makten mot sydost skapar ett stort förändringstryck på arbetskraftsefterfrågan och arbetskraftens rörlighet. Då arbetsmarknaden är under snabb omvandling behövs kunskap samt goda kontakter till och insikter om den åländska arbetsmarknaden. Det framtida utvecklingsarbetet vid AMS behöver förverkligas genom ökad systematik i matchningsarbete, reella möjligheter för kompetensutveckling bland personalen och ledningen, utveckling av utbildningsinsatserna för arbetssökande, stöd för ökat socialt ansvarstagande hos arbetsgivare och effektivisering av åtgärderna kring personer med svag ställning på arbetsmarknaden. I slutsatserna betonas vikten av att bland annat kvalitetssäkra arbetet vid AMS genom ökad systematik och dokumentation samt genom evidensbaserade rutiner och processer i mötet med kunder. För att möjliggöra det framtida utvecklingsarbetet behövs utökat stöd och resurser för ledningen. Det är viktigt att det här utvecklingsarbetet kommer igång snarast. Krissituationen med coronapandemin och det förändringsarbete som inletts genom det nya läget på arbetsmarknaden ger ett bra avstamp för fortsatt utvecklingsarbete vid AMS. 

Hela rapporten finns att läsa på länken nedan.

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax