Halvtidsutvärdering Ålands mål 2 program

De nuvarande strukturfondsprogrammen löper 2000-2006 och evalueras rutinmässigt halvvägs under programperioden. Dessa halvtidsutvärderingar ska studera de första resultaten av strukturfondsinsatserna och analysera om programmets inriktning fortfarande är relevant. Samtidigt undersöks om målsättningarna som satts upp för programmet uppnåtts, och om genomförandet av programmet organiseras och administreras på ett effektivt sätt.

Halvtidsutvärderingen av Ålands Mål 2-program har utförts av Nordregio och ÅSUB. Nordregio har varit huvudleverantör och ÅSUB underleverantör. Utvärderarna har arbetat parallellt med halvtidsutvärderingen av Ålands Mål 2- och Mål 3-program. Vi har därför kunnat dra nytta av en viss ömsesidighet i analysen.

Landskapet Ålands Mål 2-program 2000-2006 har en ekonomisk ram på 22,32 miljoner euro. Av detta är 4,56 miljoner euro medel från ERUF, 6,8 miljoner euro är offentliga åländska medel och 10,96 miljoner euro är privat medfinansiering av projekt. Programmets centrala mål är att åtgärda den ensidiga näringslivsstrukturen och de svagt utvecklade landsbygdsföretagen. Detta hänger nära samman med att huvuddelen av det mer tillväxtinriktade näringslivet finns i Mariehamn som ligger utanför Mål 2-området.

Mål 2-programmet bygger på två huvudstrategier och fyra åtgärdsområden. Den strategiska tyngdpunkten ligger på de privata företagen och på infrastrukturella satsningar. Dessa övergripande strategier inryms i de fyra åtgärderna:
Företagsutveckling och rådgivning
Skärgårdsutveckling
Informationssamhället
Miljöanpassning i näringsliv och samhälle

En positiv effekt av EU programmen har varit den form av institutionellt lärande som har skett inom administrationen och förvaltning. Det systematiska användandet av indikatorer och uppföljning har uppskattats och överförts till andra programområden. Modellen med beredningsgrupp har också upplevts som positivt och har inneburit att andra fora för erfarenhetsutbyte har kommit till stånd.

Mål 2-programmet har skapat förutsättningar att förverkliga större projekt och kartläggningar som inte annars hade varit möjliga att genomföra. Programmet har också bidragit till att det har växt fram aktörer som fungerar som stödfunktioner åt projektägarna. EU-finansieringen har inneburit att företag och organisationer har haft möjlighet att förverkliga sådant som annars inte skulle ha blivit av, eller som skulle ha tagit längre tid att förverkliga. Flera projekt betonar också att det har gett positiv uppmärksamhet att få EU finansiering för sin verksamhet.

Utvärderingsgruppen har presenterat följande övergripande rekommendationer för programmets vidare genomförande:
Insatsen inom åtgärden Skärgårdsutveckling är central för programmet som helhet. Flera av de stödda projekten har varit mycket små. Det bör etableras en lägsta gräns för hur små projekt får vara för att de ska kunna motta stöd från strukturfonderna.

Mindre fokus bör läggas på rena investeringsprojekt. Allmännyttiga projekt och satsningar på nyföretagarstöd, främjandet av nya produkter och tjänster bland företag och främjandet av nya typer av företagsnätverk bör prioriteras, även inom åtgärderna Informationssamhället och Miljöanpassning för att säkra en fortlöpande projektaktivitet.

Hela rapporten kan du läsa här.