Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2003

ÅSUBs beräkningar av Ålands BNP visar att tillväxten avtog rejält under 2001 och 2002. Förhandsuppgifterna för år 2001 pekar på en negativ reell volymutveckling inom totalproduktionen. Och de preliminära prognoserna för innevarande och nästa år tyder på en fortsatt instabil ekonomisk utveckling. För år 2004 pekar dessa prognoser på en nedgång i tillväxttakten till under enprocentsnivån, en tillväxt motsvarande mindre än hälften av 2004 års tillväxtprognos för Finland och Sverige. Bakom den krympande åländska ekonomiska tillväxten står en svagare utveckling av såväl den offentliga som den privata sektorn under nästa år.

Flera av nyckelindikatorerna pekar mot en avmattning inom den åländska ekonomin. Sysselsättningsläget är fortfarande gott, men arbetslöshetsgraden visar nu en tendens att öka samtidigt som antalet lediga platser minskar. Den tidigare så snabba befolkningsökningen har avtagit och inflationen sjunkit betydligt. Även exporten från Åland har enligt tillgänglig statistik sjunkit.

Tillväxten i kommunernas skattefinansiering beräknas ha varit negativ ifjol. För år 2003 visar kalkylerna på en svag nominell tillväxt. För år 2004 kommer den sammantagna skattefinansieringen enligt kalkylen att vara lägre än för år 2001. Detta även i nominella termer, reellt handlar det om en nedgång på cirka 3,6 procent. Om inflationen beaktas är tillväxten från i år till år 2004 i det närmaste noll.

Hela rapporten kan du  läsa här.