Medievanor på Åland 2020

Syftet med undersökningen är att analysera ålänningarnas övergripande medieanvändning samt uppfattning av Ålands Radio och TV och dess programutbud. Resultatet kommer att användas i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Ålands Radio och TV, samt även utgöra underlag för utformning av landskapets framtida mediepolitik. Undersökningen genomfördes hösten 2020 bland personer 13 år och äldre bosatta på Åland. Svarsmaterialet omfattar totalt 508 svar.

ÅSUB gjorde 2009 en liknande undersökning för Ålands Radio och TV. Sedan dess har medielandskapet förändrats betydligt. Nya plattformar, nya medieformer och nya aktörer har lett till ett mer digitalt och mångfacetterat medielandskap än tidigare. Förenklat sammanfattat har mediekonsumtionen under denna tid gjort en förflyttning från att vara i huvudsak traditionell och lokal till att idag vara mer digital och global.

Övergripande medieanvändning

Sett till daglig användning är TV det vanligaste mediet, som används av 78 procent av de svarande, följt av sociala medier (72 %), dagstidning (71 %) och radio (55 %). TV och dagstidningar är medieslag som används både i traditionell och digital form, dock i något större utsträckning traditionellt, medan radiolyssnandet i huvudsak är traditionellt. För musik är förhållandet det omvända, majoriteten lyssnar digitalt på strömmad musik.

Mediekonsumtion är en generationsfråga. Generellt kan sägas att de yngres mediekonsumtion är mer digital och de äldres mer traditionell, men det finns också skillnader i vilka medieslag man använder. Den yngsta målgruppen 13–24 år använder dagligen främst sociala medier (89 %), tittar på videoklipp (80 %) och lyssnar på musik (74 %), medan dagstidning, TV och radio är de största dagliga mediekanalerna i de tre äldsta åldersgrupperna (45+ år). I den yngsta åldersgruppen utgör digitala medier över 80 procent av den totala medieanvändningen, medan motsvarande andel i den äldsta gruppen (65+ år) är drygt 30 procent.

Figuren visar den dagliga mediekonsumtionen fördelat på traditionell och digital media efter ålder. 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Tillgång till och användning av internet förtydligar generationsklyftorna och visar på en risk för digitalt utanförskap i och med att interneträckvidden inte är heltäckande i alla åldersgrupper. Totalt har 98 procent av alla svarande tillgång till internet medan 97 procent använder internet. Motsvarande andel bland de som är 75 år och äldre är dock avsevärt lägre; 82 procent respektive 73 procent.

Radio och TV

De största anledningar till radiolyssnande är nyheter och musik. Totalt lyssnar 93 procent på radio; 91 procent traditionellt, 48 procent digitalt och 44 procent på podcasts. Dagligen lyssnar 55 procent på radio. Ålands Radio har den största andelen dagliga lyssnare följt av Mix Megapol och Steel FM. Kanalernas rangordning är i stort sett likartad med den från 2009 om man jämför daglig användning. Andelen som lyssnar på Ålands Radio är större ju högre upp i åldern man kommer och det dagliga lyssnandet är signifikant högre bland de som är 55 år och äldre. Yle Vega samt Sveriges Radio P1, P2 och P4 har även något äldre profil. Gruppen 35–54 år lyssnar signifikant mer på Mix Megapol och gruppen 35–44 år mer på Steel Fm. På Sveriges Radio P3 lyssnar främst 25–34-åringarna.

TV-tittandet sker i högre grad via internet idag. De svenska TV-kanalerna TV4, SVT1, SVT2 och TV3 är fortsättningsvis de största dagliga kanalerna, följt av Yle Teema 5. Ålandskanalen har gått från att vara den sjätte största kanalen 2009 till tionde största nu.

Internetvanor

För att få en bredare bild av den digitala mognaden på Åland frågade vi vilka aktiviteter de svarande utför på internet och hur ofta. De två vanligaste dagliga aktiviteterna på internet är att söka efter information och ta del av nyheter, vilket 79 respektive 72 procent av de svarande uppger att de gör dagligen. En tredjedel ser på videoklipp för underhållning, 18 procent spelar och 15 procent ser på nyhetsklipp dagligen.

Av de fem sociala medierna som ingick i svarsalternativen är Facebook och Instagram de klart största. Två tredjedelar av de svarande använder dagligen Facebook och 44 procent Instagram. I den yngsta åldersgruppen 13–24 år använder 77 procent Snapchat och 42 procent TikTok dagligen.

Nyhetskonsumtion

Respondenterna fick svara på vilka medier (oavsett om man använder den traditionella eller digitala versionen av mediet) som de använder dagligen eller nästan dagligen för att ta del av nyheter. Ålandstidningen är utan tvekan det mest populära nyhetsmediet bland de listade nyhetsmedierna: 70 procent av de svarande uppger att de tar del av nyheter via Ålandstidningen dagligen eller nästan dagligen. Nya Åland var den näst vanligaste nyhetskällan med en daglig räckvidd på närmare 50 procent, följt av TV4 (45 %), sociala medier (44 %), SVT (43 %) och Yle (39 %). Ålands Radio och TV används dagligen av 37 procent av de svarande.

Den dagliga räckvidden skiljer sig markant mellan åldersgrupperna för samtliga medier. Ålandstidningen är det största nyhetsmediet i samtliga åldersgrupper förutom i 13–34 år där sociala medier är den vanligaste nyhetskällan. De som är 55 år och äldre tar i högre utsträckning del av nyheter via SVT, TV4 och Ålands Radio och TV än yngre. Den äldsta målgruppen, 65+, använder också Yle i högre utsträckning. Bland personer 35–54 år återfanns den högsta andelen som tar del av Steel Fm, Nya Åland och övriga finländska och svenska tidningar/medier.

Förtroende för medierna som nyhetskällor är högst för de åländska dagstidningarna, följt av SVT, Yle och Ålands Radio och TV.

Nyhetskonsumtion i samband med covid-19

Coronapandemin har lett till ökad konsumtion av nyheter och information i våra grannregioner och samma tendens syns även på Åland. Ålandstidningen är även när det kommer till nyheter och information kring covid-19 den informationskälla som den största andelen av de svarande har vänt sig till, följt av Ålands Radio och TV. Därefter följer myndighetskällorna Ålands hälso- och sjukvård och Ålands landskapsregering samt THL tillsammans med Yle, före medierna Nya Åland, SVT och TV4. Ålands Radio och TVs position som nyhetskälla har förstärkts i samband med coronapandemin, vilket följer den utveckling som har synts i Sverige; att befolkningen ökat sin användning av public serviceföretagen samt radio och TV under coronapandemin. Detta framkommer även i en signifikant ökning av besök på Ålands Radio och TVs webbplats.

Maria Viktorsson

+358 (0)18 25583
fornamn.efternamn[at]asub.ax