Tyck till om ungdomsgårdarna – En enkätundersökning för unga i Mariehamn 2018

ÅSUB har på uppdrag av Mariehamns stad gjort en utredning om ungdomsgårdarna i Mariehamn. Syftet med enkätundersökningen har varit att kartlägga vad ungdomarna tycker om verksamheten vid ungdomsgårdarna Uncan och Stallet. Svaren analyserades med hjälp av ett Nöjd-Kund-Index (NKI) som tydliggör de områden som bör prioriteras i ett eventuellt utvecklingsarbete. De delområden som ingick i undersökningen var bemötande, råd och stöd, tillgänglighet, delaktighet eller påverkan, lokalerna, informationen, aktiviteter eller arrangemang, ordning samt trygghet.

Sammanlagt 288 ungdomar i årskurserna 6–9 i Mariehamn besvarade enkäten, vilket motsvarar 58 procent av eleverna som hade startat skolåret i dessa årskurser hösten 2018.

Totalt 193 av de svarande (67 %) hade besökt antingen den ena eller båda ungdomsgårdarna i Mariehamn. Resultaten visade att det är vanligare för ungdomar att besöka Uncan än Stallet och att besökarna hade varit mycket nöjda med verksamheten på gårdarna. Resultaten presenteras i rapporten med hjälp av en prioriteringsmatris som visar de delområden som borde prioriteras och förbättras i verksamheten samt de delområden som kunde ges lägre prioritet eller bevaras så som de är.

Prioriteringsmatris för utvecklingsarbete på ungdomsgårdarna i Mariehamn

Källa: ÅSUB

I utvecklingsarbetet borde först och främst delområdet ordning prioriteras. I delområdet ingår en förbättrad bevakning av ordningen och reglerna på ungdomsgårdarna. Dessutom borde delområdena trygghet och aktiviteter/arrangemang prioriteras och besökarna gav flera konkreta utvecklingsförslag för förbättringar inom dessa områden. Även trivsamma lokaler och toaletter efterfrågades.

Delområdet bemötandet fick det högsta genomsnittliga betyget bland alla delområden i undersökningen, vilket avspeglar besökarnas nöjdhet med hur de har blivit bemötta på ungdomsgårdarna i Mariehamn. Bemötandet har en relativt stor effekt på besökarnas helhetsbetyg och det är därmed viktigt att betygsnivån bibehålls eller förbättras om möjligt.

De faktorer som har en relativt liten effekt på besökarnas totalnöjdhet är delområdena delaktighet/påverkan och information. Trots att besökarnas möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten samt att få information om öppettider och aktiviteter är viktiga faktorer i gårdarnas vardagliga verksamhet, indikerar resultaten att de inte är avgörande faktorer för besökarnas sammanfattande nöjdhet. Dessa delområden får därmed en lägre prioritering i analysmodellen. Delområdena tillgänglighet samt råd och stöd bör man helst sträva efter att bevara som de är i ungdomsgårdarnas nuvarande verksamhet, att behålla den goda kvaliteten.

Total 95 av de svarande (33 %) hade varken besökt Uncan eller Stallet. Det var vanligare för de ungdomar som pratar ett främmande språk i sitt hem att höra till gruppen av icke-besökare jämfört med de ungdomar som pratar svenska. Bristande intresse var den främsta orsaken som uppgavs för att inte besöka ungdomsgårdarna. Många icke-besökare upplevde även att de inte hade tillräckligt med tid för att besöka ungdomsgårdarna på grund av andra aktiviteter eller skolarbete. I de förändringsförslag som rapporteras för aktiviteter/arrangemang på ungdomsgårdarna ingår önskemål om ett lugnt utrymme som möjliggör bland annat läxläsning. För icke-besökarna kan det även vara svårt att besöka ungdomsgårdarna, om inte kompisarna är intresserade av verksamheten.

För flera icke-besökare handlade orsakerna till att inte besöka ungdomsgårdarna om rädslan eller oron över att inte passa in, att hamna i bråk eller att inte ha bekanta bland de övriga besökarna. Dessutom uppgav icke-besökarna att de inte hade orkat besöka ungdomsgården, att de inte hade tänkt tanken eller att ungdomsgårdarna hade bristande tillgänglighet bland annat på grund av det långa avståndet mellan hemmet och gården.

Resultaten för medelvärdena indikerade att de förväntningar som rapporterades av icke-besökarna på verksamheten vid ungdomsgårdarna är betydligt lägre jämfört med de erfarenheter som rapporterades av besökarna. Icke-besökarna hade de lägsta förväntningarna gällande tillgänglighet på ungdomsgårdarna. Det gällde icke-besökarnas nöjdhet med hur lätt det är att ta sig till och från lokalerna samt nöjdhet med öppettiderna och avgifterna.

Sammanfattningsvis visar resultaten att besökarna har varit mycket nöjda med verksamheten på ungdomsgårdarna i Mariehamn. Resultaten indikerar att det finns goda förutsättningar att väcka ett bredare intresse för verksamheten bland de ungdomar som ännu inte har besökt ungdomsgårdarna.

Kontaktperson: 

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
sanna.roos@asub.ax

Ämnesområden