Befolkningens åldersstruktur 31.12.2015

Färre invånare under 50

Den svaga befolkningstillväxten med kraftigt minskat flyttningsöverskott gjorde att det bara var invånarna över 50 år som ökade i antal på Åland 2015. De som är 50 eller äldre blev 200 flera under året, medan de som är under 50 minskade med 130. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2015.

 

De största årskullarna är i 40–70-årsåldern

Ett centralt drag när det gäller åldersstrukturen och dess förändringar är de stora årskullarna i 40–70-årsåldern som alla utgörs av mer än 350 personer, i många fall över 400. Bland invånarna under 40 är årskullarna mindre, 300–350 personer och vissa fall under 300. Detta förhållande är en drivande kraft bakom tillväxten av den äldre delen av befolkningen. Att de yngre åldersgrupperna också har ökat under tidigare år beror på att de har fått ett betydande tillskott från flyttningsrörelsen.

 

Det finns nu i stort sett lika många kvinnor som män i befolkningen. I de yngre åldersgrupperna är männen i majoritet, medan kvinnorna är flera från 55 år och uppåt. Undantag är dock 70–74-åringarna där männen är något flera. Högre upp i åldrarna är kvinnomajoriteten stor. Två tredjedelar av de som har fyllt 85 är kvinnor.

Tillfällig avmattning i ökningen av pensionärer

På grund av de stora årskullar som uppnår pensionsåldern har de som är 65 och äldre de senaste åren ökat med 150–200 personer årligen. Ökningen fortstatte 2015, men blev lite lägre, drygt 120 personer, eftersom det var en något mindre årskull som fyllde 65. Antalet pensionärer steg i åldrarna 65-84, medan de som har fyllt 85 blev något färre.
 
Också åldersgruppen 50–64 växte under 2015, medan de som är 30–49 minskade nästan lika mycket. Även 18–29-åringarna blev något färre liksom de som är under skolålder. En faktor som gjorde att den yngre delen av befolkningen minskade i antal är den stora nedgången av flyttningsöverskottet som annars brukar vara stort i dessa åldersgrupper. En mera fullständig bild av flyttningen i olika åldrar får man först när de slutliga befolkningsrörelsesiffrorna blir klara i juni.

 

Ökat antal pensionärer i de flesta kommuner

Antalet personer som har fyllt 65 år ökade 2015 i nästan alla kommuner. I Mariehamn blev de drygt 50 flera och på landsbygden sammanlagt ökade de med över 60. I Kökar och Vårdö minskade pensionärerna i antal, men ökade med sju totalt i skärgården. Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre är nu 31 procent i skärgården, 22 procent i Mariehamn och 19 procent på landsbygden. Lägst av kommunerna ligger Jomala och Lemland med 14 respektive 16 procent.

 

De yngre ökar i Jomala, minskar i Mariehamn

Invånarna under 18 år blev färre i tio kommuner. I Mariehamn minskade de med 30. På landsbygden blev de ett tiotal flera, främst tack vare att de ökade i Jomala, men även i Geta, Finström och Lemland steg antalet något. Också i Kökar ökade antalet unga, men det sjönk ändå med fem personer totalt i skärgården.

Andelen invånare under 18 är 14 procent i skärgården, 17 procent i Mariehamn och 22 procent på landsbygden. Jomala och Lemland har de högsta andelarna unga, 25 respektive 24 procent.

 

Lägre andel unga än i Sverige

Totalt på Åland sjönk andelen av befolkningen som är under 18 år något, från 19,7 till 19,6 procent. Förändringen och andelen är densamma för Finland. I Sverige däremot fortsatte andelen unga att stiga under 2015 och är nu 20,6 procent.

De som har fyllt 65 ökade från 20,4 till 20,8 procent av Ålands befolkning. Ökningen var ännu större i Finland, men andelen är fortfarande något lägre än på Åland eller 20,5 procent. Sverige hade en långsammare tillväxt av pensionärer och deras andel av befolkningen är också lägre där, 19,8 procent.

De exakta sifferuppgifterna om åldersstrukturen och dess förändringar finns i följande tabeller:

Befolkningen på hela Åland efter kön och ålder 31.12.2015 redovisas i två olika tabeller, i femårsgrupper och ettårsgrupper.
Förändringen av åldersstrukturen från 2014 till 2015 framgår av tabellen Befolkning efter ålder 2014 och 2015.
Siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellen Befolkning efter kommun, kön och ålder 1997–2015. Detta är en pc-axis fil ur vilken man enkelt kan plocka fram just de uppgifter man behöver.
Tabellen Kommunernas befolkning efter åldersgrupper 2000–2015 ger en överblick över de centrala utvecklingsdragen i kommunerna.
Excelfilen Kommunernas åldersstruktur 1970–2015 innehåller tabeller och diagram som visar utvecklingen i kommunerna under en längre period.
I tabellen Äldrekvot efter kommun 2000–2015 sätts antalet 65 år fyllda i relation till antalet personer i åldrarna 20–64 år.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad 6.4.2016