Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016

Mariehamnarnas attityder till den lokala busstrafiken

Allmänt om undersökningen

Syftet med denna undersökning är att redovisa mariehamnarnas attityder till den lokala busstrafiken. Undersökningens syfte är även att presentera dels den nuvarande användningen av transportmedel och dels hur användningen har förändrats sedan juni 2013, då busstrafiksystemet gjordes om. Respondenterna fick besvara frågor om sin användning av transportmedel, busstrafikens service, förändringar av busstrafiken, ökad turtäthet och finansiering.

Bussåkandet har minskat till förmån för transportmedlen bil, promenader och cykel sedan juni 2013

De tre mest använda transportmedlen under höst-vinter-vår (Från skolstart till maj) är i fallande ordning bil, promenader och cykel. Andelen som använder dessa transportmedel ofta är mellan 27 och 55 procent. Därefter, med en betydligt lägre andel (4 procent), följer buss.

Jämfört med juni 2013, då busstrafiken blev avgiftsbelagd, har en majortet av de svarande inte förändrat sitt val av transportmedel. Cirka 40 procent har dock angivit att deras bussåkande har minskat sedan dess. För de tre mest populära transportmedlen, bil, promenader och cykel, har användningen ökat mest. Andelen som minskat sitt bussåkande är särskilt stor (62 procent) bland de som åker buss regelbundet.

Mariehamnarna är generellt mer nöjda än missnöjda med servicen inom busstrafiken

För att undersöka attityder till servicen inom busstrafiken fick respondenterna ange hur nöjda de är med följande faktorer: ”Turtätheten”, ”Biljettpriserna”, ”Ruttdragningen”, ”Trafikinformation på hållplatserna”, ”Trafikinformation på internet”, ”Komfort på hållplatserna” och ”Komfort i bussarna”.

Då merparten inte åker buss har de allra flesta svarat ”Ingen åsikt/vet ej”. Bortsett från detta är man generellt mer nöjd än missnöjd med servicen inom busstrafiken. Med biljettpriset är man emellertid mer missnöjd (27 procent) än nöjd (21 procent). Mest nöjd är man med komforten på bussen, nästan hälften, eller 46 procent, har svarat att man är nöjd, medan bara 2 procent är missnöjda.

Flest vill se en förlängning av busstrafiken till grannkommunen

I enkäten presenterades sex förändringsförslag för busstrafiken som respondenterna fick välja ett eller flera av. Av dessa förslag vill flest, eller 49 procent, se en ”Förlängning av dagens rutter till grannkommunen”. Näst efter detta förslag vill 41 procent ”Återinföra avgiftsfria resor” och tredje populärast, med en andel på 28 procent, är ”Fler avgångar”.

Störst andel vill åtminstone att biljettpriserna ska täcka en mindre del av kostnaderna

Mariehamnarnas syn på finansieringen av busstrafiken mättes genom att respondenterna fick välja ett av fyra finansieringsförslag. Cirka 47 procent av respondenterna har antingen svarat att de vill ”Återinföra avgiftsfrihet" eller att ”Biljettpriserna täcker en mindre del av kostnaderna”. De två resterande förslagen, ”Samma som förut” och att ”Biljettpriserna täcker en större del av kostnaderna”, uppgår till 36 respektive 10 procent. Detta indikerar att de flesta åtminstone vill att biljettpriserna ska täcka en mindre del av kostnaderna. Bland regelbundna bussresenärer är det än vanligare (59 procent) att man åtminstone vill att biljettpriserna täcker en mindre del av kostnaderna.

Hela rapporten kan laddas ner här. PowerPoint-presentation av resultaten finns här.

Frågor om rapporten besvaras av Jakob Sällström (tel. 25 493) eller Jouko Kinnunen (tel. 25 494) eller per epost: jakob.sallstrom[at]asub.ax och jouko.kinnunen[at]asub.ax.

 

Publicerad 3 juni 2016