Kommunala miljönyckeltal år 2011

Inom projektet KNUFF arbetar Agenda 21-kontoret i ett nära coachnings-samarbete om miljöledning med Jomala, Kökar, Lemland, Sund och Vårdö. Kommunerna arbetar med att i samarbetet ta fram ett antal gemensamma miljönyckeltal. De kommunala miljönyckeltalen som samlas in omfattar uppgifter om elförbrukning, uppvärmning, vattenförbrukning transporter samt upphandling. På denna sida presenteras ett urval av nyckeltal.

Insamlingen av kommunala miljönyckeltal kommer att göras årligen, och uppgifterna presenteras i fortsättningen som tidsserier för att åskådliggöra förändringen över tid. Observera även att kommunerna på Åland har olika förutsättningar och kan inte alltid rakt av jämföras med varandra (exempelvis kan någon kommun ha stort kommunhus, men få invånare).

Elförbrukningen i kommunens organisation visar mängden kilowattimmar totalt, samt fördelat på sektorerna kommunkansli, social omsorg, barn och skola, boende och miljö, kultur och fritid samt övrigt. För att ge en representativ bild har uppgifterna även tagits fram per invånare. Föglö kommun har störst förbrukning per invånare, fram för allt är det boende och miljö som drar upp genomsnittet, men även för kommunkansli är förbrukningen högre jämfört med de andra kommunerna.

Elförbrukning per 1000 invånare högst i Föglö 2011

Oljeförbrukning i kommunens organisation visar mängden olja som används för uppvärmning i kommunen. Uppgiften redovisas totalt i kubikmeter, samt fördelad per invånare (liter). Även för oljeförbrukningen har Föglö störst användning per invånare, här har vi dock ingen fördelning på sektor att analysera.

Oljeföbrukning per 1000 invånare högst i Föglö 2011

Vattenföbrukningen i kommunens organisation visar mängden vatten (kubikmeter) totalt, samt fördelat på sektorerna kommunkansli, social omsorg, barn och skola, boende och miljö, kultur och fritid samt övrigt. För att ge en representativ bild har uppgifterna även tagits fram per invånare.

Vattenförbrukningen i kommunens organisation per invånare högst i Föglö 2011

Antal kilometer körda i tjänsteärenden visar hur många kilometer som tillryggaläggs i arbetet, uppgiften redovisas totalt samt fördelat på kommunens bilar samt privata bilar. Uppgiften är även fördelat på kommunens invånare för jämförbarhet. Föglös högre vattenförbrukning per invånare beror till sin helhet på sektorn boende och miljö. Överlägset flest kilometer körda i tjänsteärenden har Jomala kommun, sammanlagt 272 000 kilometer under år 2011, eller ca 64 kilomenter per invånare (främst i kommunens bilar). Privata bilar användes främst i Brändö kommun.

Antal kilometer körda totalt i tjänsteärenden var högst i Jomala 2011

Frågor om insamlingen av kommunala miljönyckeltal besvaras av:

Jonas Karlsson

018-25 581

jonas.karlsson[at]asub.ax

Lotta Jakobsson

018-17 230

lotta[at]agenda21.ax