Kommunala miljönyckeltal år 2012

Inom projektet KNUFF arbetar Agenda 21-kontoret i ett nära coachnings-samarbete om miljöledning med Jomala, Kökar, Lemland, Sund och Vårdö. Kommunerna arbetar med att i samarbetet ta fram ett antal gemensamma miljönyckeltal. De kommunala miljönyckeltalen som samlas in omfattar uppgifter om elförbrukning, uppvärmning, vattenförbrukning transporter samt upphandling. På denna sida presenteras ett urval av nyckeltal.

Insamlingen av kommunala miljönyckeltal kommer att göras årligen, och uppgifterna presenteras i fortsättningen som tidsserier för att åskådliggöra förändringen över tid. Observera även att kommunerna på Åland har olika förutsättningar och kan inte alltid rakt av jämföras med varandra (exempelvis kan någon kommun ha stort kommunhus, men få invånare). År 2012 har följande kommuner besvarat enkäten: Brändö, Föglö, Jomala, Vårdö, Mariehamn, Lemland samt Lumparland.

Elförbrukningen i kommunens organisation visar mängden kilowattimmar totalt, samt fördelat på sektorerna kommunkansli, social omsorg, barn och skola, boende och miljö, kultur och fritid samt övrigt. För att ge en representativ bild har uppgifterna även tagits fram per 1.000 invånare samt per kommunalt anställd. Föglö kommun har störst förbrukning per 1.000 invånare, fram för allt är det boende och miljö som drar upp genomsnittet, men även för kommunkansli är förbrukningen högre jämfört med de andra kommunerna.

Oljeförbrukningen i kommunens organisation visar mängden olja som används för uppvärmning i kommunen. Uppgiften redovisas totalt i kubikmeter, fördelad per 1.000 invånare och kommunalt anställd. Även för oljeförbrukningen har Föglö störst användning per invånare, här har vi dock ingen fördelning på sektor att analysera.

Vattenförbrukningen i kommunens organisation visar mängden vatten (kubikmeter) totalt, samt fördelat på sektorerna kommunkansli, social omsorg, barn och skola, boende och miljö, kultur och fritid samt övrigt. För att ge en representativ bild har uppgifterna även tagits fram per invånare och per kommunalt anställd. Föglö kommun har den högsta förbrukningen per invånare, följt av Mariehamn. Föglös högre vattenförbrukning per invånare beror till sin helhet på sektorn boende och miljö.

Antal kilometer körda i tjänsteärenden visar hur många kilometer som tillryggaläggs i arbetet, uppgiften redovisas totalt samt fördelat på kommunens bilar och på privata bilar. Uppgiften är även fördelat på kommunens invånare, samt per kommunalt anställd, för jämförbarhet. Flest kilometer körda i tjänsteärenden har Jomala kommun, sammanlagt ca 220 000 kilometer under år 2012, eller ca 50,5 kilomenter per invånare (främst i kommunens bilar). Privata bilar användes främst i Brändö samt Vårdö kommun, där inga kilometer registrerats på kommunens bilar.

Frågor om insamlingen av kommunala miljönyckeltal besvaras av:

Jonas Karlsson, 018-25 581, jonas.karlsson[at]asub.ax

Lotta Jakobsson, 018-17 230, lotta[at]agenda21.ax