Val

Lagtingskandidaterna 2011

Rekordmånga kandidater

Antalet kandidater i årets lagtingsval är 261, vilket är 16 fler än vid valet 2007. Det är det största antal personer som har kandiderat under den tid det finns valstatistik för, d.v.s. från 1975 och framåt. Kvinnorna har ökat med 10 till 98, medan de manliga kandidaterna är 6 flera än förra gången och uppgår till 163. Detta innebär att könsfördelningen är 38 procent kvinnor och 62 procent män, vilket är något jämnare än vid förra valet, men ojämnare än 2003.

Ålands framtid har nästan fördubblat antalet kandidater jämfört med förra valet och också Moderaterna har betydligt flera kandidater nu. Socialdemokraternas kandidatantal är oförändrat, medan övriga partier har färre kandidater i år.

Ökad andel kvinnor i de flesta partier

Hos Moderaterna och Obunden samling har andelen kvinnor ökat sedan 2007 och dessa partier har därmed den jämnaste könsfördelning med 44 procent kvinnor och 56 procent män. Socialdemokraterna är dock inte långt efter. De har nu 57 procent kvinnor och 43 procent män efter att ha haft en helt jämn könsfördelning 2007 och de är också det enda parti som har kvinnomajoritet bland kandidaterna. Ålands framtid och Centern har den lägsta andelen kvinnor, 24 respektive 26 procent, även om andelen har ökat sedan 2007. Liberalerna är det enda parti där såväl antalet som andelen kvinnor har sjunkit, och könsbalansen är därmed betydligt ojämnare än vid förra valet, 32 procent kvinnor och 68 procent män. Förutom lagtingspartierna ställer också en enmanslista med en manlig kandidat upp i valet.

Kandidater i alla kommuner

Av kandidaterna bor 102 i Mariehamn, 134 på landsbygden och 24 i skärgården, vilket innebär en ökning för alla regioner jämfört med förra valet. Därtill finns det en kandidat med hemort i Sverige. Man kan ha rösträtt och vara valbar också om man bor utanför Åland ifall man har hembygdsrätt. Det finns kandidater från alla kommuner. Efter Mariehamn är Jomala och Lemland de kommuner som har flest kandidater, 36 respektive 21. Sett i förhållande till folkmängden är Lumparland ”kandidattätast”, medan Finström och Föglö har minst kandidater per invånare. Lumparland är också den kommun som har flest grupperingar företrädda bland sina kandidater, eftersom de sju kandidaterna fördelar sig på alla lagtingspartier plus en enmanslista. Inget parti har kandidater i alla kommuner men Centern och Liberalerna har den största spridningen med kandidater i 15 kommuner vardera.

Jämfört med förra valet har antalet kvinnliga kandidater ökat på landsbygden och i Mariehamn samtidigt som antalet män har minskat. I båda regionerna utgör dock männen fortfarande en majoritet av kandidaterna eller drygt 60 procent. I skärgården har förändringen gått i motsatt riktning och regionen har därmed fått den ojämnaste könsfördelningen med 71 procent män bland kandidaterna.

Var fjärde kandidat är under 40 år, lika många har fyllt 60

Årets lagtingskandidater är i genomsnitt något äldre än kandidaterna år 2007. Medelåldern är nu 49,3 år jämfört med 48,1 år vid förra valet. Antalet unga kandidater har minskat. I år är 19 kandidater under 30 år jämfört med 26 stycken för fyra år sedan. Fyra kandidater är under 20 år. Samtidigt har antalet kandidater som är 70 år eller äldre ökat från 4 till 9 och också 60–69-åringarna har blivit flera. Att medelåldern trots detta inte har stigit mera beror på att antalet kandidater i åldern 30–49 år har ökat, medan kandidaterna i åldersintervallet 50–59 år är färre än 2007. En fjärdedel av kandidaterna är under 40 år, hälften 40–59 och en fjärdedel 60 år eller äldre.

De kvinnliga kandidaterna är yngre än de manliga. Medelåldern för kvinnorna är 47 år och för männen 51. Av kandidaterna under 50 år är närmare hälften kvinnor, men av de kandidater som har fyllt 60 år är nästan fyra femtedelar män.

Obundna är yngst, liberalerna äldst

Av partierna har Obunden samling de klart yngsta kandidaterna med 15 procent under 30 år och en medelålder på drygt 40 år. Ålands framtid har en nästan lika stor andel personer under 30 bland sina kandidater, men de har också den största andelen som har fyllt 70, varför medelåldern blir 50 år. Liberalerna har de äldsta kandidaterna med en medelålder på 55 år. Över 40 procent av dem har fyllt 60 år och bara 10 procent är under 40 år. Centern har en nästan lika låg andel kandidater under 40, men i stället är 40–49-åringarna den största gruppen och medelåldern är 50 år. Moderaterna och Socialdemokraterna har en medelålder på 47 respektive 48 år. Jämfört med samtliga kandidater har båda partierna en mindre andel som har fyllt 60 år och en större andel under 40.

Följande tabeller med tillhörande diagram om kandidaterna finns på ÅSUBs webbplats:

Kandidater i lagtingsvalen 2007 och 2011 efter kön och politisk gruppering

Kandidater i lagtingsvalet 2011 efter kön och kommun

Kandidater i lagtingsvalet 2011 efter kommun och politisk gruppering

Kandidater i lagtingsvalen 2007 och 2011 efter ålder

Kandidater i lagtingsvalet 2011 efter ålder och politisk gruppering

För partiförkortningar och annan information, se Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 28.9.2011