Val

Kandidaterna i kommunalvalet 2015

Hundra fler män än kvinnor kandiderar i kommunalvalet

I årets kommunalval kandiderar 554 personer till de 16 fullmäktigeförsamlingarna, vilket är en mer än vid förra valet 2011. Männen har blivit lite flera och är 327, medan kvinnorna är färre, 227 stycken, varför könsbalansen är något ojämnare än vid de två föregående valen. Nu är 59 procent av kandidaterna män och 41 procent kvinnor, vilket är obetydligt jämnare än för årets lagtingskandidater. Sedan 1995 har andelen kvinnor av kommunalvalskandidaterna legat på drygt 40 procent.

 

Av kandidaterna ställer 126 upp i Mariehamn, 332 i någon av de nio landsbygdskommunerna och 96 i skärgården. Jämfört med förra valet är det på landsbygden som kandidaterna har blivit flera. Sett i relation till folkmängden ligger Sottunga i topp i och med att kandidaterna utgör 13 procent av befolkningen. I skärgården som helhet är denna siffra drygt fyra procent, medan landsbygdens kandidater utgör drygt två procent och stadens kandidater något över en procent av folkmängden i respektive region.

Landsbygden och skärgården har något större andel kvinnor än i Mariehamn

Kandidaterna i Sund har den jämnaste könsfördelningen med lika många kvinnor och män. Också i åtta andra kommuner ligger andelen kvinnor och män inom intervallet 40–60 procent. Lumparland har störst andel kvinnor, 64 procent, och även Kumlinge och Saltvik har en liten kvinnomajoritet. Eckerö har den största andelen män, 74 procent. Av regionerna har Mariehamn störst manlig majoritet, 62 procent, medan männens andel på landsbygden och i skärgården är 58 procent.

 

Jämnast könsfördelning hos Socialdemokraterna och Liberalerna

Av partierna har Liberalerna och Centern flest kandidater, 95 respektive 90. Det största antalet, 142 stycken, finns dock inom kategorin ”Övriga”, se beskrivning av statistiken. Moderaterna och Centern har flera kandidater än förra gången, medan Liberalerna och de Obundna har färre. Socialdemokraterna och Ålands framtid har ungefär lika många. Förändringarna kan till viss del bero på att ett partis kandidater i förra valet ställde upp under partiets namn och nu på en lista utan direkt partipolitisk koppling eller tvärtom.

 

Socialdemokraterna är det enda parti som har flera kvinnor bland kandidaterna, 51 procent. Liberalerna har en nästan lika jämn könsfördelning, men där har männen en liten övervikt med 52 procent. Övriga partier har mellan 60 och 70 procent män bland sina kandidater. Av de nya grupperna ställer Hållbart initiativ upp en man och en kvinna, medan Åländsk demokrati har nominerat bara män. De icke-partipolitiska listorna har tillsammans 58 procent män bland sina kandidater. 

Flera äldre män än kvinnor kandiderar

Medelåldern för kommunalvalskandidaterna har stigit från 47,4 år vid valet 2011 till 48,4 år vid årets val och ligger därmed på nästan samma nivå som för lagtingsvalet. Jämfört med förra valet finns det färre kandidater i åldersgrupperna 30–39 år samt 60–69 år. Flera är däremot 40–49 år och 70 år eller äldre. En dryg fjärdedel av kandidaterna är under 40, över hälften mellan 40 och 59 samt drygt en femtedel 60 eller äldre. Fördelningen är i stora drag densamma som för lagtingskandidaterna. Fem kandidater eller knappt en procent av samtliga är under 20 år. Kvinnornas medelålder är något lägre än männens. Övervikten av män är störst i åldersgruppen 60–69 år.

 

Lumparland har de yngsta kandidaterna

Av regionerna har landsbygden den lägsta medelåldern på kandidaterna, 47 år, medan Mariehamn och skärgården ligger på 50. Av de enskilda kommunerna har Sottunga den högsta genomsnittsåldern, 60 år, och Lumparland den lägsta, 43 år. Liksom i lagtingsvalet har de Obundna och Ålands framtid den högsta medelåldern av partierna, drygt 50 år, och Socialdemokraterna den lägsta med 46 år.

 

En tredjedel är födda utanför Åland

Av kandidaterna är 66 procent födda på Åland, 19 procent i Finland, 10 procent i Sverige eller övriga Norden och 5 procent utanför Norden. Andelarna är ungefär desamma som i lagtingsvalet, och i stort sett motsvarar kandidaternas fördelning på födelseort den som gäller för hela befolkningen. Av kvinnorna som kandiderar är nästan 40 procent födda utanför Åland mot 30 procent av männen.

 

Av partierna har Socialdemokraterna den största andelen kandidater födda utanför Åland, knappt hälften. Hos Liberalerna och Ålands framtid är andelen runt 40 procent och de övriga partierna ligger omkring 25 procent. Av de icke-partipolitiska listornas kandidater är en tredjedel födda utanför Åland.

Hos Ålands framtid och Liberalerna dominerar de finlandsfödda bland de inflyttade kandidaterna och även inom Centern är de i majoritet. Inom Moderaterna och de Obundna är fördelningen jämn mellan Finland och andra länder. Hos Socialdemokraterna är kandidater med ursprung i övriga länder flest, eftersom de har den högsta andelen från såväl Sverige som utomnordiska länder. Alla de etablerade partierna har kandidater som är födda utanför Norden.

Andelen födda i Finland och Sverige är större bland kandidaterna i Mariehamn och skärgården än bland kandidaterna på landsbygden. De som är födda utanför Norden utgör en större andel i staden än i övriga regioner.

Många siktar på återval

Av årets kandidater är 237 eller 43 procent nya, medan 317 ställde upp också i förra kommunalvalet. En något större andel av kvinnorna än av männen är nya. Av de 208 ledamöter som valdes in 2011 siktar 145 på förnyat mandat.

Av kommunalvalskandidaterna ställer 223 personer eller 40 procent upp också i lagtingsvalet. För kvinnorna är andelen 39 och för männen 41 procent.

Följande tabeller med tillhörande diagram om kandidaterna finns på ÅSUBs hemsida:

Kandidater 2015 efter kön, medelålder och kommun

Kandidater 2007–2015 efter kön och politisk gruppering

Kandidater i kommunalvalet 2015 efter kommun och politisk gruppering

Kandidater 2007–2015 efter ålder samt 2015 efter kön och ålder

Kandidater 2015 efter ålder och politisk gruppering

Kandidater 2015 efter födelseort, kön, politisk gruppering och region

Kandidater 1995–2015 efter kön, kommun och politisk gruppering

Se statistik om lagtingskandidaterna

För partiförkortningar och annan information, se Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 7.10.2015