ÅSUB forskning publicerad av andra institutioner

Forsknings- och analysaktiviteter där ÅSUBs personal medverkat som författare, partner eller underlagsleverantörer och som publicerats av uppdragsgivarna eller andra institutioner hittar ni här.

Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter

Pathways to Successful Entrepreneurship in Small Island Economies: The Case of Åland, Katarina Fellman, Jouko Kinnunen, Bjarne Lindström, and Richard Palmer
Artikeln belyser företagandets möjligheter och framgångsfaktorer inom ett ösamhälle - Åland - med hjälp av tre case studies och några allmänna reflektioner.
https://www.routledge.com/Entrepreneurship-in-Small-Island-States-and-Territories/Baldacchino/p/book/9781138789982

Jouko Kinnunens ålandsrelaterade doktorsavhandling i nationalekonomi
http://epub.lib.aalto.fi/pdf/diss/a258.pdf

The employment and population impacts of the boom and bust of Talvivaara mine in the context of severe environmental accidents – A CGE evaluation
Författare: Hannu Törmä, Susanna Kujala, Jouko Kinnunen
Publikation: Resources Policy 46 (2015) 127–138.
http://www.helsinki.fi/ruralia/asiantuntijapalvelut/ytp_fin/pdf/RegFinarticleRS46.pdf

Regional economic impacts of fishing and hunting in Finland
Författare: Urszula Zimoch, Hannu Törmä, Jouko Kinnunen, Susanna Keskinarkaus, Mikko Rautiainen
Publikation: Village and Agriculture, Nr 4 (169) 2015, Polish Academy of Science, Institute of Rural and Agricultural Development.
http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/dir_upload/photo/d05c5dc83ffc12cae0abfa820943.pdf

Roos, S., & Haanpää, L. (2017). Decision-making opportunities at school moderate the effects of positive youth development on civic behaviors. Nordic Psychology.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19012276.2016.1268540

Roos, S., Hodges, E. V. E., Peets, K., & Salmivalli, C. (2016). Anger and effortful control and moderate aggressogenic thought-behavior associations. Cognition & Emotion, 30(5), 1008-1016.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26042460

Roos, S., Salmivalli, C., & Hodges, E. V. E. (2015). Emotion Regulation and Negative Emotionality Moderate the Effects of Moral Emotions and Externalization of Blame on Aggression. Merrill-Palmer Quarterly, Special Issue, 61(1), 30-50.
http://digitalcommons.wayne.edu/mpq/vol61/iss1/3/

Roos, S., Hodges, E. V. E., & Salmivalli, C. (2013). Do guilt- and shame-proneness differentially predict prosocial, aggressive, and withdrawn behaviors during adolescence? Developmental Psychology, 50(3), 941-946.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23895166

Roos, S., Salmivalli, C., & Hodges, E. V. E. (2011). Person × context effects on anticipated moral emotions following aggression. Social Development, 20(4), 685-702.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9507.2011.00603.x/abstract

Willner, J., Grönblom, S., Kainu, A. & Flink, J. (2018). The scope for non-profit objectives in a mixed oligopoly under international competition. Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 89(2), 415-436. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apce.12200

Kalle Karttunen, Anssi Ahtikoski, Susanna Kujala, Hannu Törmä, Jouko Kinnunen, Hannu Salminen, Saija Huuskonen, Soili Kojola, Mika Lehtonen, Jari Hynynen, Tapio Ranta (2018). Regional socio-economic impacts of intensive forest management, a CGE approach, Biomass and Bioenergy, Volume 118, November 2018, Pages 8-15. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953418301946

Katarzyna Zawalińska, Jouko Kinnunen, Piotr Gradziuk, Dorota Celińska-Janowicz (2020). To Whom Should We Grant a Power Plant? Economic Effects of Investment in Nuclear Energy in Poland, Energies 2020, 13(11), 2687; https://doi.org/10.3390/en13112687

 

Samarbeten med Nordregio

Regional trajectories to the knowledge economy - Nordic-European comparisons. Margareta Dahlström and Sigrid Hedin (editors). Nordic Innovation Centre & Nordregio, 2010
http://www.nordregio.se/Templates/NordRegio/Pages/PublicationPage.aspx?id=547&epslanguage=en

Mot den tredje generationens regionpolitik. Lärdomar från Nordens autonomier och perifera ö-regioner. Karlsson, Agneta, Lindström, Bjarne och van Well, Lisa. Nordregio Report 2009:1

How to Make a Living in Insular Areas - Six Nordic Cases. Margareta Dahlström, Andra Aldea-Partanen, Katarina Fellman, Sigrid Hedin, Nino Javakhishvili Larsen, Hjalti Jóhannesson, Jesper Manniche, Grethe Mattland Olsen, Tage Petersen. Nordregio Report 2006:1
http://www.nordregio.se/Templates/NordRegio/Pages/PublicationPage.aspx?id=492&epslanguage=en

Future Challenges to Small Municipalities. The Cases of Iceland, Faroe Islands and Åland Islands. Hovgaard, Gestur, Eythorsson, Gretar Thor and Fellman, Katarina. Nordregio Report 2004:5
http://www.nordregio.se/Templates/NordRegio/Pages/PublicationPage.aspx?id=472&epslanguage=en

The NEBI Yearbook 2003. North European and Baltic Sea Integration. Lars Hedegaard and Bjarne Lindström. Berlin: Springer-Verlag, 2003.

Samarbete med Ålands landskapsregering, Ålands fredsinstitut och Nordiska rådet

Våld i nära relationer 2017 - Undersökning om förekomst av våld i nära relationer, Sanna Roos
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/article/vald-i-nara-relationer-webb.pdf

Lönar sig självstyrelse? De nordiska autonomiernas välfärdsutveckling under efterkrigstiden, Richard Palmer, Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv - Färöarna, Grönland och Åland, Sia Spiliopoulou Åkermark och Gunilla Herolf (Redaktörer)
http://peace.ax/images/stories/pdf/Sjalvstyrelser_i_norden_webbversion.pdf

Seminarieartiklar

Producing population scenarios within a regional macroeconomic model, Kenth Häggblom, Jouko Kinnunen, Conference Paper, Nordic Statistical Meeting 2019, Helsinki 26-28.8.2019  https://www.researchgate.net/publication/336937161_Producing_population_scenarios_within_a_regional_macroeconomic_model

Samarbeten med Statens ekonomiska forskningscentral (VATT)

Regionalization and its effects in Finland – a regional AGE modelling analysis
Författare: Juha Honkatukia, Jussi Ahokas, Jouko Kinnunen, Antti Simola, Saara Tamminen
Publikation: VATT Working Papers 45, 2013
http://vatt.fi/documents/2956369/3012253/wp45.pdf/4c269e5a-a80f-4397-8363-ec5ae5dc29a0

Regional effects of curbing future deficits – Alternative ways to respond to increasing municipal expenditures
Författare: Juha Honkatukia, Jussi Ahokas, Jouko Kinnunen
Publikation:  ECOMOD Conference Paper 2012  Sevilla
https://www.researchgate.net/publication/234071478_Regional_effects_of_curbing_future_deficits_-_Alternative_ways_to_respond_to_increasing_municipal_expenditures

Anticipating the Regional Effects of an Ageing Population: a Dynamic CGE analysis for Finland
Författare: Juha Honkatukia, Jouko Kinnunen, Kimmo Marttila
Publikation:  GTAP Conference Paper #3136, 2009
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=3136

Distributional effects of Finland's climate policy package - Calculations with the new income distribution module of the VATTAGE model
Författare: Juha Honkatukia, Jouko Kinnunen, Kimmo Marttila
Publikation:  VATT Working Papers 11, 2009
https://www.researchgate.net/publication/46469159_Distributional_effects_of_Finland%27s_climate_policy_package__Calculations_with_the_new_income_distribution_module_of_the_VATTAGE_model

Samarbeten med Världsbanken

Infrastructure for Growth and Human Development in Pakistan : A Simulation Analysis of Fiscal Policy Options
Författare:  Kinnunen, Jouko; Lofgren, Hans. 2013.
Publikation: Policy Research Working Paper;No. 6554. World Bank, Washington, DC
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15916

External Shocks, Fiscal Policy and Income Distribution: Alternative Scenarios for Moldova.
Författare: Kinnunen, Jouko; Lofgren, Hans; Sulla, Victor; Merotto, Dino.
Publikation: 2013. Policy Research Working Paper;No. 6365. World Bank, Washington, DC. 2013
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13168

Patterns of Growth and Public Spending in Uganda: Alternative Scenarios for 2003-2020
Författare: Hans Lofgren , Carolina Diaz-Bonilla, Jouko Kinnunen och Dino Merotto
Publikation: 2008 GTAP Conference paper nr. 2667
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/access_member/resources/res_display.asp?RecordID=2667

Family Planning, Human Development and Growth in Uganda
Författare: Jouko Kinnunen, Hans Lofgren and Dino Merotto
Publikation: 2009 GTAP Conference paper nr. 3061
https://www.researchgate.net/publication/265211913_Family_Planning_Human_Development_and_Growth_in_Uganda

Samarbeten med Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet

Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudelliset vaikutukset vuosina 1992–2017
Författare: Susanna Kujala, Jouko Kinnunen, Outi Hakala och Hannu Törmä
Publikation:Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia 27.  
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134262/A27.pdf?sequence=1&isAllowed=y

De regionalekonomiska effekterna av Katternökoncernens verksamhet
Författare: Jouko Kinnunen, Outi Hakala, Susanna Kujala och Hannu Törmä
Publikation: Helsingfors universitet, Ruralia Institut, Raportteja 174, 2017.
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja174.pdf

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa
Författare: Susanna Kujala, Jouko Kinnunen, Outi Hakala och Hannu Törmä
Publikation: Helsingfors universitet, Ruralia Institut, Raportteja 172, 2017.
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja172.pdf

Sodankylän Kevitsan kaivoksen alue- ja kunnallistaloudelliset vaikutukset
Författare: Hannu Törmä, Jouko Kinnunen, Susanna Määttä och Urszula Zimoch
Publikation: Helsingfors universitet, Ruralia Institut, Raportteja 102, 2013.
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja102.pdf

The wider economic impacts of transport investments
Författare: Heikki Metsäranta, Hannu Törmä, Jouko Kinnunen, Seppo Laakso, Urszula Zimoch
Publikation: The Bothnian Green Logistic Corridor project, Activity 5.3 of the Work Package 5, 2014
http://www.helsinki.fi/ruralia/asiantuntijapalvelut/ytp_fin/pdf/BGLC_WP_53_report_Final_12022014.pdf

Energian käytön hiilipäästöt ja metsien hiilinielut Etelä-Savossa – tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset 
Författare: Susanna Kujala, Outi Hakala och Jouko Kinnunen
Publikation: Helsingfors universitet, Ruralia Institut, Raportteja 204, 2020.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/318552/Raportteja204.pdf

Samarbeten med Pensionsskyddscentralen i Finland

Relative importance of fertility and mortality in the economic impacts of ageing in Finland
Författare: Risto Vaittinen, Jouko Kinnunen, Sanna Tenhunen
Publikation: ECOMOD 2017 Ljubljana Conference Paper 
https://ecomod.net/conferences/ecomod2017?tab=downloads

 

EU:s utvecklingssamarbetsrapport 2015

The Role of Infrastructure, Finance and FDI in Boosting Moldova’s Growth: MAMS-based Analysis,
Författare: Jouko Kinnunen
Publikation: A background paper for the European Report on Development 2015
https://ec.europa.eu/europeaid/modelling-studies-role-infrastructure-finance-and-fdi-boosting-moldovas-growth_en

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

 

Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
Författare: Alimov, Naufal; Godenhielm, Mats; Honkatukia, Juha; Kinnunen, Jouko; Ruuskanen, Olli-Pekka
Publikation:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:49, ISSN 2342-6799, ISBN PDF 978-952-287-955-4 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-955-4

 

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden