ÅSUB forskning publicerad av andra institutioner

< Utredningar och forskning

Forsknings- och analysaktiviteter där ÅSUBs personal medverkat som författare, partner eller underlagsleverantörer och som publicerats av uppdragsgivarna eller andra institutioner hittar ni här.

Vetenskapliga publikationer

Johansson, E., Kinnunen, J., & Peltonen, J. (2021). Firm local embeddedness in an insular region: The Åland Islands compared to Finland. Island Studies Journal, (accepted for publication).

Zawalińska, K., Kinnunen, J., Gradziuk, P., & Celińska-Janowicz, D. (2020). To Whom Should We Grant a Power Plant? Economic Effects of Investment in Nuclear Energy in Poland, Energies 2020, 13(11), 2687. 

Willner, J., Grönblom, S., Kainu, A. & Flink, J. (2018). The scope for non-profit objectives in a mixed oligopoly under international competition. Annals of Public and Cooperative Economics, 89(2), 415-436. 

Karttunen, K., Ahtikoski, A., Kujala, S., Törmä, H., Kinnunen, J., Salminen, H., Huuskonen, S., Kojola, S., Lehtonen, M., Hynynen, J., & Ranta, T. (2018). Regional socio-economic impacts of intensive forest management, a CGE approach, Biomass and Bioenergy, 118, November 2018, Pages 8-15. 

Roos, S., & Haanpää, L. (2017). Decision-making opportunities at school moderate the effects of positive youth development on civic behaviors. Nordic Psychology, 69(4), 217-230.

Roos, S., Hodges, E. V. E., Peets, K., & Salmivalli, C. (2016). Anger and effortful control and moderate aggressogenic thought-behavior associations. Cognition & Emotion, 30(5), 1008-1016.

Törmä, H., Kujala, S., & Kinnunen, J. (2015). The employment and population impacts of the boom and bust of Talvivaara mine in the context of severe environmental accidents – A CGE evaluation. Resources Policy, 46(2), 127-138.

Zimoch, U., Törmä, H., Kinnunen, J., Keskinarkaus, S., & Rautiainen, M. (2015). Regional economic impacts of fishing and hunting in Finland. Village and Agriculture, 4(169), Polish Academy of Science, Institute of Rural and Agricultural Development.

Roos, S., Salmivalli, C., & Hodges, E. V. E. (2015). Emotion Regulation and Negative Emotionality Moderate the Effects of Moral Emotions and Externalization of Blame on Aggression. Merrill-Palmer Quarterly, Special Issue, 61(1), 30-50.

Roos, S., Hodges, E. V. E., & Salmivalli, C. (2013). Do guilt- and shame-proneness differentially predict prosocial, aggressive, and withdrawn behaviors during adolescence? Developmental Psychology, 50(3), 941-946.

Roos, S., Salmivalli, C., & Hodges, E. V. E. (2011). Person × context effects on anticipated moral emotions following aggression. Social Development, 20(4), 685-702.

Kinnunen, J. (2005). Migration, imperfect competition and structural adjustment. Helsinki School of Economics. Jouko Kinnunens ålandsrelaterade doktorsavhandling i nationalekonomi. 

Nordiska och regionala samarbeten

Häggblom, K. (2021). Ålänningarnas politiska deltagande. I Sia Spiliopoulou Åkermark (Red.), Styr ålänningar sitt öde? Demokratiperspektiv på Åland. Ålands fredsinstitut.

Roos, S. (2021). Ingen demokrati utan aktivt medborgarskap. I Sia Spiliopoulou Åkermark (Red.), Styr ålänningar sitt öde? Demokratiperspektiv på Åland. Ålands fredsinstitut.

Regional Tourism Satellite Accounts for the Nordic Countries (2021). Karlsdóttir, A. and Sánchez Gassen, N. Nordregio. Contributors: Fellman K., Kinnunen, J. and Zhang, J.

Alimov, N., Godenhielm, M., Honkatukia, J., Kinnunen, J., & Ruuskanen, O.-P. (2020). Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:49.

Kujala, S., Hakala, O., & Kinnunen, J. (2020). Energian käytön hiilipäästöt ja metsien hiilinielut Etelä-Savossa – tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset. Helsingfors universitet, Ruralia Institut, Raportteja 204.

Roos, S. (2019). NABO - ungas röster om social inkludering på Åland. TemaNord TN2019:547, Nordiska ministerrådet.

Regional trajectories to the knowledge economy - Nordic-European comparisons (2010). Margareta Dahlström and Sigrid Hedin (Eds.). Nordic Innovation Centre & Nordregio.

Kujala, S., Kinnunen, J., Hakala, O., & Törmä, H. (2017). Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudelliset vaikutukset vuosina 1992–2017. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia 27.  

Kinnunen, J., Hakala, O., Kujala, S., & Törmä, H. (2017). De regionalekonomiska effekterna av Katternökoncernens verksamhet. Helsingfors universitet, Ruralia Institut, Raportteja 174, 2017.

Kujala, S., Kinnunen, J., Hakala, O., & Törmä, H. (2017). Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa. Helsingfors universitet, Ruralia Institut, Raportteja 172, 2017.

Roos, S. (2017). Våld i nära relationer 2017 - Undersökning om förekomst av våld i nära relationer. Ålands landskapsregering.

Palmer, R. (2015). Lönar sig självstyrelse? De nordiska autonomiernas välfärdsutveckling under efterkrigstiden. I Sia Spiliopoulou Åkermark och Gunilla Herolf (Red.), Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv - Färöarna, Grönland och Åland.

Metsäranta, H., Törmä, H., Kinnunen, J., Laakso, S., & Zimoch, U. (2014). The wider economic impacts of transport investments. The Bothnian Green Logistic Corridor project, Activity 5.3 of the Work Package 5.

Honkatukia, J., Ahokas, J., Kinnunen, J., Simola, A., & Tamminen, S. (2013). Regionalization and its effects in Finland – a regional AGE modelling analysis. VATT Working Papers 45, 2013.

Fellman K., Sundström R., Eriksson, N, Lindfors, R, Tufvesson R (2012). Samhällsreformen på Åland - Alternativa byggstenar. Ålands landskapsregering.

Törmä, H., Kinnunen, J., Määttä, S., & Zimoch, U. (2013). Sodankylän Kevitsan kaivoksen alue- ja kunnallistaloudelliset vaikutukset. Helsingfors universitet, Ruralia Institut, Raportteja 102, 2013.

Karlsson, A., Lindström, B., & van Well, L. (2009). Mot den tredje generationens regionpolitik. Lärdomar från Nordens autonomier och perifera ö-regioner. Nordregio Report 2009:1.

Honkatukia, J., Kinnunen, J., & Marttila, K. (2009). Distributional effects of Finland's climate policy package - Calculations with the new income distribution module of the VATTAGE model. VATT Working Papers 11, 2009.

Dahlström, M., Aldea-Partanen, A., Fellman, K., Hedin, S., Javakhishvili Larsen, N., Jóhannesson, H., Manniche, J., Mattland Olsen, G., & Petersen, T. (2006). How to Make a Living in Insular Areas - Six Nordic Cases. Nordregio Report 2006:1.

Hovgaard, G., Eythorsson, G. T., & Fellman, K. (2004). Future Challenges to Small Municipalities. The Cases of Iceland, Faroe Islands and Åland Islands. Nordregio Report 2004:5

Hedegaard, L., & Lindström, B. (2003). The NEBI Yearbook 2003. North European and Baltic Sea Integration. Berlin: Springer-Verlag.

Samarbeten utanför Norden

Fellman, K., Kinnunen, J., Lindström, B., & Palmer, R. (2015). Pathways to Successful Entrepreneurship in Small Island Economies: The Case of Åland. In Godfrey Baldacchino (Ed.), Entrepreneurship in Small Island States and Territories. Routledge.
Bokkapitlet belyser företagandets möjligheter och framgångsfaktorer inom ett ösamhälle - Åland - med hjälp av tre case studies och några allmänna reflektioner.

Kinnunen, J. (2015). The Role of Infrastructure, Finance and FDI in Boosting Moldova’s Growth: MAMS-based Analysis, A background paper for the European Report on Development 2015.

Kinnunen, J., & Lofgren, H. (2013). Infrastructure for Growth and Human Development in Pakistan: A Simulation Analysis of Fiscal Policy Options. Policy Research Working Paper; No. 6554. World Bank, Washington, DC.

Kinnunen, J., Lofgren, H., Sulla, Vi., & Merotto, D. (2013). External Shocks, Fiscal Policy and Income Distribution: Alternative Scenarios for Moldova. Policy Research Working Paper; No. 6365. World Bank, Washington, DC.

Konferensartiklar

Häggblom, K., & Kinnunen, J. (2019). Producing population scenarios within a regional macroeconomic model, Conference Paper, Nordic Statistical Meeting 2019 Helsinki.

Vaittinen, R., Kinnunen, J., & Tenhunen, S. (2017). Relative importance of fertility and mortality in the economic impacts of ageing in Finland. Conference Paper, ECOMOD 2017 Ljubljana. 

Kinnunen, J., Lindström, B., & Fellman, K. (2015). Foreseeing supply and demand for competence and education until 2025 with a regional CGE model. Conference Paper, ERSA 2015 Lisbon. 

Honkatukia, J., Ahokas, J., & Kinnunen, J. (2012). Regional effects of curbing future deficits – Alternative ways to respond to increasing municipal expenditures. Conference Paper, ECOMOD 2012 Sevilla.

Honkatukia, J., Kinnunen, J., & Marttila, K. (2009). Anticipating the Regional Effects of an Ageing Population: a Dynamic CGE analysis for Finland. Conferende Paper, GTAP 2009.

Kinnunen, J., Lofgren, H., & Merotto, D. (2009). Family Planning, Human Development and Growth in Uganda. GTAP Conference paper nr. 3061.

Lofgren, H., Diaz-Bonilla, C., Kinnunen, J., & Merotto, D. (2008). Patterns of Growth and Public Spending in Uganda: Alternative Scenarios for 2003-2020. GTAP Conference paper nr. 2667.